Ακαδημαϊκή Οργάνωση

Όργανα του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι:

-Η Συνέλευση του Τμήματος 
-Το Διοικητικό Συμβούλιο 
-Ο Πρόεδρος του Τμήματος.
 
Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: 
Α) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου του Αναπληρωτή Προέδρου και των Διευθυντών Τομέων) 
Β) (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών 
Γ) (1) εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και (1) εκπρόσωπο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ).
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: 
Α) τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος  
Β) τους Διευθυντές των Τομέων 
Γ) έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους από τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος
 
Το Τμήμα συγκροτείται από τρεις (3) Τομείς Μαθημάτων
1)Τομέας Γεωδαισίας-Φωτογραμμετρίας-Χαρτογραφίας 
2)Τομέας Γεωπληροφορικής και Διαχείρισης Γης 
3)Τομέας Αναπτυξιακών Έργων και Χωρικού Σχεδιασμού   
 
Όργανα του κάθε Τομέα είναι: 
-Η Συνέλευση του Τομέα 
-Ο Διευθυντής του Τομέα   
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν οριστεί:
Πρόεδρος του Τμήματος 
Ανδρέας Τσάτσαρης, Καθηγητής 
Αναπληρωτής Πρόεδρος  του Τμήματος 
Ιωάννης Κάτσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Τομέα Γεωδαισίας-Φωτογραμμετρίας-Χαρτογραφίας 
Ελένη Πέτσα, Καθηγήτρια 
Διευθυντής Τομέα Γεωπληροφορικής και Διαχείρισης Γης 
Ηλιοπούλου Πολυξένη, Καθηγήτρια
Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών Έργων και Χωρικού Σχεδιασμού 
Ιωάννης Κιουσόπουλος, Καθηγητής