Αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών

Αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη  24/03/2021 έως και την Τετάρτη  07/04/2021.

Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

*Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα καταθέσει ο/η φοιτητής/τρια στη Γραμματεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του/της καθώς και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του/της Επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας.

Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή επιλογή του εντύπου αναλόγως του προγράμματος σπουδών (ΠΑ.Δ.Α ή Τ.Ε.Ι.).

 

Από την γραμματεία του Τμήματος