Μαθησιακοί Στόχοι

Οι επιστήμες της Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, τα οποία εστιάζουν στη μέτρηση και συλλογή, επεξεργασία, απεικόνιση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση τόσο γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Εμβαθύνουν δε, σε γνωστικά αντικείμενα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό των δύο βασικών αξόνων του Τμήματος, δηλαδή της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής.

Κατά συνέπεια, τα βασικά πεδία της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας, της Πληροφορικής, της Γεωγραφίας, της Γεωγραφικής Πληροφορίας, της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, του Αστικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού, του Κτηματολογίου, των Συγκοινωνιακών, των Δομοστατικών και των Υδραυλικών έργων, μπορούν να θεωρηθούν ως ο επιστημονικός πυρήνας, μέσω του οποίου αφ’ ενός συντίθεται η γεωχωρική πληροφορία και αφ’ ετέρου, εφαρμόζονται στο χώρο οι διαδικασίες που άπτονται της επιστήμης Τοπογράφου Μηχανικού, σε διάφορες κλίμακες.

 

Σκοπός, Στόχος και Αντικείμενο του ΠΠΣ

Στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος το νέο ΠΠΣ έχει ως βασικό σκοπό να παρέχει ανώτατη παιδεία, συμβατή με τα διεθνή πρότυπα και προσαρμοζόμενη στις σύγ­χρο­νες εξελίξεις της επιστήμης της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής, η οποία να συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θε­ω­ρη­τι­κή και εφαρμοσμένη γνώση. Στόχος του ΠΠΣ είναι ο απόφοιτος Μηχανικός του Τμήματος να δι­αθέτει τις γνώσεις εκείνες, που επιτρέπουν τόσο την κριτική κατανόηση των επι­στη­μονικών θεωριών στο πεδίο των σπουδών του, όσο και τη δυνατότητα για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλίας και της ευθύνης αποφάσεων στο πεδίο αυτό.

Το νέο ΠΠΣ εξειδικεύεται στα εξής κύρια αντικείμενα: Γεωδαισία/Τοπογραφία – Φωτογραμμετρία/Τηλεπισκόπηση – Χαρτογραφία – Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων – Κτηματολόγιο και Αξίες Ακινήτων – Περιβάλλον, Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη – Οδοποιία – Υδραυλικά Συστήματα – Δομοστατικά Έργα.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος από το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αναμένεται ότι θα αποκτούν θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική), την πληροφορική και τον προγραμματισμό, ενώ παράλληλα, όπως προκύπτει και από το προτεινόμενο ΠΠΣ, εξασφαλίζονται επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, αλλά και να ολοκληρώσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία με μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου 8 (διδακτορική διατριβή).

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής καλύπτουν πλήρως τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη της Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας, της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας, του Κτηματολογίου, του Αστικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, των Συγκοινωνιακών, των Υδραυλικών και των Δομοστατικών Έργων. Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει:

  • αφ’ ενός μεν, τις κάθε είδους τοπογραφικές μελέτες ή/και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με τα αναπτυξιακά έργα ή/και την κατασκευή τεχνικών έργων,
  • αφ’ ετέρου δε, τις μεθόδους και την τεχνολογία που αφορούν στη συλλογή – επεξεργασία – αναπαράσταση – διαχείριση – ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

 

Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται στις σύγχρονες, και συνεχώς εξελισσόμενες μεθόδους και τεχνολογίες που βασίζονται στα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων μέσω των γεωχωρικών τεχνολογιών (δορυφορική τεχνολογία, φωτογραμμετρία και τηλεπισκόπηση, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΠΣ καλλιεργεί την κριτική σκέψη και εξοικειώνει τους φοιτητές με τις σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές τάσεις του κλάδου τους, με την εξασφάλιση της μετάδοσης και εμπέδωσης έγκυρων και επίκαιρων επιστημονικών γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της σύγχρονης Τοπογραφίας – Γεωπληροφορικής. Μέσω του προγράμματος σπουδών τους και της εκπαίδευσής τους οι Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής αποκτούν θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες, ειδικότερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου, εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις καθώς και ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης.