Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO101 Μαθηματική Aνάλυση ΜΓΥ 4 5  
GEO102 Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες ΜΓΥ 4 5  
GEO103 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ 4 5  
GEO104 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας ΜΕΥ 4 5 Ντζουροπάνος Σπυρίδων, Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO 105 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO 106 Εισαγωγή στην Οικονομία ΜΓΥ 3 5  
GEO 107 Φιλοσοφία των Επιστημών ΜΓΥ 3 5