Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO1010 Μαθηματική Aνάλυση ΜΓΥ 4 5  
GEO1020 Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες ΜΓΥ 4 5  
GEO1030 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ 4 5  
GEO1040 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας ΜΕΥ 4 5 Ντζουροπάνος Σπυρίδων, Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO 1050 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO 1060 Εισαγωγή στην Οικονομία ΜΓΥ 3 5  
GEO 1070 Φιλοσοφία των Επιστημών ΜΓΥ 3 5