Διπλωματική Εργασία

Προϋποθέσεις ανάληψης Διπλωματικών Εργασιών

Καθορισμός εξαμήνου και προϋποθέσεων ανάληψης Διπλωματικών εργασιών:

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΣ πενταετίας του Τμήματος, “το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο εξ’ ολοκλήρου στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας η οποία ανατίθεται σε κάθε φοιτητή/τρια ατομικά, και στην οποία απονέμονται τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η Διπλωματική Εργασία συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ενός θέματος και στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια αξιοποιεί και επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Για την παρακολούθηση και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων με συναφή επιστημονική ειδικότητα”.

Προϋποθέσεις για την ανάληψη αυτής είναι: Οι φοιτητές / τριες να δηλώσουν αυτήν στο 10ο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα αναγκαία μαθήματα που απαιτούνται για την εκπόνησή της.

Έγγραφα
Αιτήσεις

Κανονισμός εκπόνησης Διπλωματικών εργασιών και κριτήρια βαθμολόγησης  
Ανάρτηση εργασίας στο νέο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.) «Πολυνόη» του Πανεπιστημίου
Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας   
Αίτηση Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας   
Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας (για φοιτητές ΠΣ ΤΕΙ)   
Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας (για φοιτητές ΠΣ ΤΕΙ)   

Διαθέσιμες Θέσεις
Προτεινόμενα Θέματα

Θέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-24
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Θέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-24 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Θέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-23 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Θέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-23 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Θέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-22 Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Γ
Θέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-22 Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Γ
Θέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21 Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Γ
Θέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21 Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Γ
Θέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-20 Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Γ
Θέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-20 Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Γ

Αναθέσεις
Εργασιών

Αναθέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-24  
Αναθέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-24
Αναθέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-23
Αναθέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-23
Αναθέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-22
Αναθέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-22
Αναθέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21
Αναθέσεις χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21
Αναθέσεις εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-20