Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει και παρέχει σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μονάδων και των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του.

 

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Αίτηση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Έκθεση περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας