Ερευνητικά εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

 

 1. Το Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας (GAEA), με τις Ερευνητικές Μονάδες Φωτογραμμετρίας, Γεωπληροφορικής, Γεωδαισίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Υδρολογίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
 2. Το Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών (SOCRATES).
 3. Το Εργαστήριο  Βιώσιμων Συστημάτων και Ανθεκτικών Υποδομών – INTEREST (Laboratory of Sustainable Systems and Resilient Infrastructures).

Τρέχοντα ερευνητικά έργα (με χρηματοδότηση)

α/α ΕΡΓΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 GeoDRR (Geomatics for Disaster Risk Reduction) 
EU Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2020-2023
2 Erodite (Earth Observation tools for the Promotion of digital Economy) EU Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2021-2024
3 Μελέτης ανάπτυξης και εγκατάστασης μετρητικών σταθμών ατμοσφαιρικών ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής (ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ 81051) Δήμος Χαϊδαριου 2022 – 2023
4 MERIAVINO, (Multiscale Sensing for Disease Monitoring in Vineyard Production) ERA-NET ICT-AGRI-FOOD 2019 (HORIZON 2020) 2021 – 2024
5 APROVIS3D, (Analog PROcessing of bioinspired Vision Sensors for 3D reconstruction) ERA-NET CHIST-ERA (HORIZON 2020) 2020 – 2023
6 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Δικτύου Βαρύτητας» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ 96374 και ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ 80521 ΕΛΙΔΕΚ 2020 – 2023
7 Ψηφιακές διαδρομές Ιστορικού Τουρισμού στη Λήμνο (ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ 80995) aegean solutions/δημος Λήμνου 2021-2022
8 Πρόταση Γεωφυσικής διερεύνησης για τον πιθανό εντοπισμό του Αρχαίου Θεάτρου στα Φαλάσαρνα ΕΛΜΕΠΑ 2021  – 2022
9 MEDIMNOS (Modelling & Measuring Electrical Properties of desert Dust Layers) ΕΛΙΔΕΚ 2020 – 2022
10 «Υπηρεσίες τεκμηρίωσης και αναγνώρισης γεωδυναμικών και μετεωρολογικών κινδύνων στην Ακρόπολη των Αθηνών», Κωδικός Έργου (ΕΛΚΕ ΕΕΑ): 4302 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 2021
11 «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – Κάλλιπος+», Κωδικός Έργου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ): 60020100 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2021 – 2022
12 ASKOS, Experimental Campaign European Space Agency 2020
13 MindSpaces, Art-driven adaptive outdoors and indoors design up2metric IKE, Ε.Ε. Horizon 2020, Call H2020-ICT-2018-2020, Topic ICT-32-2018 2018 – 2021
14 SOUP(SOilless culture UPgrade), Αξιοποίηση Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες, up2metric IKE, “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” 2018 – 2020
15 Virtual Diver, Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας υποθαλάσσιων εικονικών εμπειριών για τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς up2metric IKE, ΕΠΑνΕΚ, “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” 2018 – 2020

 

Εκτελεσθέντα ερευνητικά έργα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (με χρηματοδότηση)

 • «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (πρώην ΛΘ ΕΚΠΑ) στο νομό Αρκαδίας: Γεωφυσική διασκόπηση στις θέσεις «Αμπελάκι – Κλαράκι» και «Μάναρη» και ενημέρωση της αρχαιολογικής βάσης δεδομένων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» της εφορίας, στο πλαίσιο του έργου «Σύμβαση παραχώρηση, μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση – λειτουργία – συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», (Φορείς, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).
 • «Τεκμηρίωση μνημείων και συνόλων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης: Τρισδιάστατη σάρωση του Ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνος στη Σπάρτη και καταχώρηση των αποτελεσμάτων σε βάση χωρικών δεδομένων», (Φορείς, ΠΑΔΑ, Μουσείο Μπενάκη, Σύλλογος Φίλων του Αμυκλαίου).
 • «Έρευνα για την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας καθαρισμού υλικών τεκμηρίων πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς πρωτεϊνικής σύστασης, με χρήση ακτινοβολίας λέιζερ». Πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας», ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), ΠΑΔΑ.
 • ANR ASTRID DISSOCIE” (ANR France, “Détection automatIque des SaillanceS du point de vue des Opérateurs et Compression Intelligente des vidéos de drones”.
 • «ΑΣΠΙΔΑ – ΚΡΗΠΙΣ» (Αναβάθμιση Υποδομών για την Αντισεισμική Προστασία της Χώρας και Ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας), Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Π.Ε.Π. Αττικής, Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
 • 2010: «Σύγχρονες τρισδιάστατες τεχνικές στις αποτυπώσεις τεχνικών έργων».
 • 2012: «Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου: Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας». Υποέργο 34.
 • 2012 «Γεωμετρική Τεκμηρίωση Αρχαίου Θεάτρου Μικροθηβών με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης».
 • 2013: «Διερεύνηση Σύγχρονων Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δυνατοτήτων Αυτοματισμού για την Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων στην Περίπτωση της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης του Τύμβου Καστά (Αμφίπολη Σερρών)».
 • 2014: «Τρισδιάστατη σάρωση της παράκτιας ζώνης και των πρανών του κάστρου της Κορώνης».
 • 2014: «Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μέθοδοι και Δυνατότητες Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων Μνημείων και Συνόλων (Heritage Documentation Building Information Modeling). Η περίπτωση του Θηβαϊκού Καβιρείου».
 • 2014: «Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων» στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013 – 2015, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με ανάδοχο φορέα έργου την εταιρεία Κ. Στάμος και Σία – Γραφείο Μελετών που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ.
 • 2016: Πρόγραμμα IKYDA2016: «GOCE for height system unification and dynamic ocean topography determination in the Mediterranean Sea – GOCEMed», που χρηματοδοτήθηκε από την DAAD σε συνεργασία με το ΙΚΥ.
 • 2018: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση, Περιγραφή και Ανάλυση της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Περιοχής του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης». Χρηματοδότηση: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 • 2019: «Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μέθοδοι και Αυτοματισμοί για τον εντοπισμό και συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου».
 • 2013 – 2015. “ADRIPLAN” (EC-DG MARE, “ADRiatic Ioanian maritime spatial PLANning”).
 • Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο Κυπαρισσίων Μεγαλόπολης (στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας ΔΕΗ Α.Ε. – ΛΘ’ ΕΠΚΑ) και ενημέρωση της αρχαιοχωρικής βάσης δεδομένων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» της εφορείας, (Φορείς, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).
 • 2012 – 2015. «3D-CITY: Ευφυείς Τεχνικές Αναγνώρισης Προτύπων για ∆ημιουργία Πολυτροπικών Αναπαραστάσεων Αστικού Χώρου», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑΔΑ, (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ III: Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων ΤΕΙ).
 • 2012 – 2015.  «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα νησιά του Αιγαίου», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας: Υποέργο 32.
 • 2012 – 2015. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας: Υποέργο 33 «Ανάπτυξη Λογισμικού Συστήματος Αυτόματης Επιλογής Μακροσκοπικών Μοντέλων Κυκλοφοριακής Ροής Αστικών και Περιαστικών Αυτοκινητοδρόμων»
 • 2012 – 2013. Χαρτογραφική Υποδομή της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας, (Φορείς: Υπουργείο Πολιτισμού, ΠΑΔΑ).
 • 2012 – 2014. “ANTIGONE (Anticipating the global onset of novel epidemics), (Φορέας, Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7, ΑΠΘ, ΠΑΔΑ)
 • «Δημιουργία WEB-GIS Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας», (Φορείς, ΠΑΔΑ, International Centre for Black Sea Studies (ICBSS).
 • 2011 – 2014. “Geographical Information Systems (GIS) in Environmental Management (GIS’EM)”, (Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus IP, ΠΑΔΑ).
 • 2010 – 2012. Ανάπτυξη Βάσης Αρχαιοχωρικών Δεδομένων για την τεκμηρίωση δεδομένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αρκαδίας, (Υπουργείο Πολιτισμού, ΠΑΔΑ).
 • 2009-2012. “Improvement of education in the field of environmental management (IEEM)”, (Tempus Project ‘144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR’, ΠΑΔΑ).
 • 2006 – 2008. «Μελέτη διασποράς της αντοχής της νόσου της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο» Διακρατικό Ερευνητικό Πρόγραμμα (Ελλάδα – Κύπρος Τουρκία). Φορείς: Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας και Γεωργίας και Περιβάλλοντος Κύπρου, INTERREG, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΔΑ.
 • 2005-2010. “EDEN – LEI Project: Monitoring and predicting the impact of environmental changes on the emergence of leishmaniasis in Europe”. Φορέας, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της δράσης: “Global Change and Ecosystems”, FP6, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΔΑ.
 • 2004 – 2006. «Μελέτη δημιουργίας ακτινοβολίας στην περιοχή EUV, (Extreme Ultaviolet λ<150nm)», Εργαστήριο Laser και μη-γραμμικής Οπτικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, έργο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια».