Ερευνητικά εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

 

 1. Το Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας (GAEA), με τις Ερευνητικές Μονάδες Φωτογραμμετρίας, Γεωπληροφορικής, Γεωδαισίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Υδρολογίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. 
 2. Το Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών (SOCRATES).

 

Τρέχοντα ερευνητικά έργα (με χρηματοδότηση):

 1. 2021 – 2024: MERIAVINO (“Multiscale Sensing for Disease Monitoring in Vineyard Production”) ERA-NET ICT-AGRI-FOOD 2019 HORIZON 2020.
 2. 2020 – 2023: APROVIS3D (“Analog PROcessing of bioinspired Vision Sensors for 3D reconstruction”). ERA-NET CHIST-ERA (https://www.chistera.eu/projects/aprovis3d, ΗΟΡΙΖΟΝ 2020).
 3. 2020 – 2023:   «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Δικτύου Βαρύτητας» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ 96374 και ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ 80521. Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ. 
 4. 2021: «Υπηρεσίες τεκμηρίωσης και αναγνώρισης γεωδυναμικών και μετεωρολογικών κινδύνων στην Ακρόπολη των Αθηνών», Κωδικός Έργου (ΕΛΚΕ ΕΕΑ): 4302, Χρηματοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
 5. 2021 – 2022: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΠΟΣ+», Κωδικός Έργου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ): 60020100, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. 2020: “ASKOS”. Experimental Campaign, European Space Agency, Cape Verde Islands, (https://askos.space.noa.gr/).
 7. 2018 – 2021: MindSpaces. Art-driven adaptive outdoors and indoors design, Εκτέλεση: up2metric IKE, Ε.Ε. Horizon 2020. Call H2020-ICT-2018-2020, Topic ICT-32-2018 (http://mindspaces.eu/).
 8. 2018 – 2020: SOUP (SOilless culture UPgrade). Αξιοποίησης Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες, “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” Εκτέλεση: up2metric IKE”. (https://soup-project.gr/).
 9. 2018 – 2020: Virtual Diver. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας υποθαλάσσιων εικονικών εμπειριών για τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς, Εκτέλεση: up2metric IKE, ΕΠΑνΕΚ, “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”. (https://virtualdiver.eu/)

 

Εκτελεσθέντα ερευνητικά έργα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (με χρηματοδότηση):

 1. «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (πρώην ΛΘ ΕΚΠΑ) στο νομό Αρκαδίας: Γεωφυσική διασκόπηση στις θέσεις «Αμπελάκι – Κλαράκι» και «Μάναρη» και ενημέρωση της αρχαιολογικής βάσης δεδομένων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» της εφορίας, στο πλαίσιο του έργου «Σύμβαση παραχώρηση, μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση – λειτουργία – συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», (Φορείς, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).
 2. «Τεκμηρίωση μνημείων και συνόλων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης: Τρισδιάστατη σάρωση του Ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνος στη Σπάρτη και καταχώρηση των αποτελεσμάτων σε βάση χωρικών δεδομένων», (Φορείς, ΠΑΔΑ, Μουσείο Μπενάκη, Σύλλογος Φίλων του Αμυκλαίου).
 3. «Έρευνα για την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας καθαρισμού υλικών τεκμηρίων πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς πρωτεϊνικής σύστασης, με χρήση ακτινοβολίας λέιζερ». Πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας», ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), ΠΑΔΑ.
 4. “ANR ASTRID DISSOCIE” (ANR France, “Détection automatIque des SaillanceS du point de vue des Opérateurs et Compression Intelligente des vidéos de drones”, https://sites.google.com/insa-rennes.fr/projetanrastrid-dissocie/accueil.
 5. «ΑΣΠΙΔΑ – ΚΡΗΠΙΣ» (Αναβάθμιση Υποδομών για την Αντισεισμική Προστασία της Χώρας και Ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας), Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Π.Ε.Π. Αττικής, Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης,  http://aspida.gein.noa.gr
 6. 2010: «Σύγχρονες τρισδιάστατες τεχνικές στις αποτυπώσεις τεχνικών έργων».
 7. 2012: «Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου: Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας». Υποέργο 34. 
 8. 2012 «Γεωμετρική Τεκμηρίωση Αρχαίου Θεάτρου Μικροθηβών με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης». 
 9. 2013: «Διερεύνηση Σύγχρονων Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δυνατοτήτων Αυτοματισμού για την Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων στην Περίπτωση της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης του Τύμβου Καστά (Αμφίπολη Σερρών)». 
 10. 2014: «Τρισδιάστατη σάρωση της παράκτιας ζώνης και των πρανών του κάστρου της Κορώνης». 
 11. 2014: «Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μέθοδοι και Δυνατότητες Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων Μνημείων και Συνόλων (Heritage Documentation Building Information Modeling). Η περίπτωση του Θηβαϊκού Καβιρείου». 
 12. 2014: «Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων» στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013 – 2015, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με ανάδοχο φορέα έργου την εταιρεία Κ. Στάμος και Σία – Γραφείο Μελετών που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ. 
 13. 2016:   Πρόγραμμα IKYDA2016: «GOCE for height system unification and dynamic ocean topography determination in the Mediterranean Sea – GOCEMed», που χρηματοδοτήθηκε από την DAAD σε συνεργασία με το ΙΚΥ. 
 14. 2018: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση, Περιγραφή και Ανάλυση της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Περιοχής του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης». Χρηματοδότηση: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 
 15. 2019: «Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μέθοδοι και Αυτοματισμοί για τον εντοπισμό και συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου». 
 16. 2013 – 2015. “ADRIPLAN” (EC-DG MARE, “ADRiatic Ioanian maritime spatial PLANning”, http://adriplan.eu/).
 17. Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο Κυπαρισσίων Μεγαλόπολης (στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας ΔΕΗ Α.Ε. – ΛΘ’ ΕΠΚΑ) και ενημέρωση της αρχαιοχωρικής βάσης δεδομένων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» της εφορείας, (Φορείς, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας).
 18. 2012-2015. «3D-CITY: Ευφυείς Τεχνικές Αναγνώρισης Προτύπων για ∆ημιουργία Πολυτροπικών Αναπαραστάσεων Αστικού Χώρου», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑΔΑ, (ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ III: Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων ΤΕΙ).
 19. 2012 – 2015.  «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα νησιά του Αιγαίου», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας: Υποέργο 32.
 20. 2012 – 2015. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας: Υποέργο 33 «Ανάπτυξη Λογισμικού Συστήματος Αυτόματης Επιλογής Μακροσκοπικών Μοντέλων Κυκλοφοριακής Ροής Αστικών και Περιαστικών Αυτοκινητοδρόμων»
 21. 2012-2013. Χαρτογραφική Υποδομή της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας, (Φορείς: Υπουργείο Πολιτισμού, ΠΑΔΑ).
 22. 2012-2014. “ANTIGONE (Anticipating the global onset of novel epidemics), (Φορέας, Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7, ΑΠΘ, ΠΑΔΑ)
 23. «Δημιουργία WEB-GIS Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας», (Φορείς, ΠΑΔΑ, International Centre for Black Sea Studies (ICBSS).
 24. 2011-2014. “Geographical Information Systems (GIS) in Environmental Management (GIS’EM)”,(Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus IP, ΠΑΔΑ).
 25. 2010-2012. Ανάπτυξη Βάσης Αρχαιοχωρικών Δεδομένων για την τεκμηρίωση δεδομένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αρκαδίας, (Υπουργείο Πολιτισμού, ΠΑΔΑ).
 26. 2009-2012. “Improvement of education in the field of environmental management (IEEM)”, (Tempus Project ‘144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR’, ΠΑΔΑ).
 27. 2006-2008. «Μελέτη διασποράς της αντοχής της νόσου της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο» Διακρατικό Ερευνητικό Πρόγραμμα (Ελλάδα – Κύπρος Τουρκία). Φορείς: Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας και Γεωργίας και Περιβάλλοντος Κύπρου, INTERREG, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΔΑ.
 28. 2005-2010. “EDEN – LEI Project: Monitoring and predicting the impact of environmental changes on the emergence of leishmaniasis in Europe”. Φορέας, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της δράσης: “Global Change and Ecosystems”, FP6, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΔΑ.
 29. 2004 – 2006. «Μελέτη δημιουργίας ακτινοβολίας στην περιοχή EUV, (Extreme Ultaviolet λ<150nm)», Εργαστήριο Laser και μη-γραμμικής Οπτικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, έργο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια».