Αντικείμενο – Σκοπός

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ένα φάσμα επιστημονικών πεδίων ενταγμένων στο πρόγραμμα σπουδών του, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Τη μέτρηση και τη συλλογή, την επεξεργασία, την απεικόνιση, τη διαχείριση, την ανάλυση και τη διαδικτυακή διάχυση γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
 • Εμβαθύνει σε γνωστικά αντικείμενα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό των δύο βασικών αξόνων της επιστήμης του Τοπογράφου Μηχανικού: την Τοπογραφία και τη Γεωπληροφορική, στις οποίες ουσιαστικά εδράζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος.
 • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος έχει συνταχθεί με κριτήριο τις επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες του Τοπογράφου Μηχανικού, τον παραγωγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και τις διεθνείς τάσεις στις περιοχές αυτές.

 

Η διαδικασία κρίσης για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 66 του Ν.4610 – ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019).

 

Γνωστικά Αντικείμενα του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής θεραπεύει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Γεωδαισία – Τοπογραφία – Παγκόσμια Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης
 • Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση – Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνας – Όραση Υπολογιστών – Αναγνώριση Προτύπων
 • Γεωγραφική Πληροφορία – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων
 • Χαρτογραφία – Θεματική Χαρτογραφία
 • Κτηματολόγιο και Διαχείριση Γης
 • Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Πολεοδομία – Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Εκπόνηση μελετών, οργάνωση και διαχείριση Υδραυλικών Έργων
 • Εκπόνηση μελετών, οργάνωση και διαχείριση Έργων Οδοποιίας

 

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Οι Τοπογράφοι είναι παραδοσιακά ένας κλάδος Μηχανικών που χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά ανεργία και καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται στην ευρύτητα των αντικειμένων του σύγχρονου Τοπογράφου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας. 

Η καλή αυτή θέση στην αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια για δύο βασικούς λόγους: Ο πρώτος είναι η ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πρόκειται να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα (και συνεπώς νέες θέσεις εργασίας προεξαρχόντων των Τοπογράφων Μηχανικών). Ο δεύτερος είναι, ότι ο Τοπογράφος Μηχανικός μετά και τις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που δεν αφορούν μόνο τη μετρητική διάσταση του χώρου, αλλά τη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, με αποτελέσματα εστιασμένα είτε σε περισσότερο τεχνικά ζητήματα (σχεδιασμός του χώρου, λήψη χωρικών αποφάσεων κλπ), είτε σε ζητήματα διεπιστημονικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, τα οποία εμπλέκουν ένα πλήθος άλλων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται ποικιλοτρόπως με το γεωγραφικό χώρο, εντός των οποίων όμως ο Τοπογράφος Μηχανικός έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο ως ο κύριος γνώστης και διαχειριστής της γεωχωρικής πληροφορίας.