Το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ένα φάσμα επιστημονικών πεδίων ενταγμένων στο πρόγραμμα σπουδών του, τα οποία περιλαμβάνουν:

Τη μέτρηση και τη συλλογή, την επεξεργασία, την απεικόνιση, τη διαχείριση, την ανάλυση και τη διαδικτυακή διάχυση γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Εμβαθύνει σε γνωστικά αντικείμενα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό των δύο βασικών αξόνων της επιστήμης του Τοπογράφου Μηχανικού: την Τοπογραφία και τη Γεωπληροφορική, στις οποίες ουσιαστικά εδράζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος.