Θ' Εξάμηνο

Θ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO901 Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση ΜΓΥ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO902 Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης – Μη Στελεχωμένα Οχήματα (Mobile Mapping–UAV) ΜΕ 4 5 Πέτσα Έλλη, Γραμματικόπουλος Λάζαρος
GEO903 Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO904 Εισαγωγή στην Εκμάθηση Μηχανής (Machine Learning) ΜΕ 4 5  
GEO905 Προγραμματισμός στη Γεωπληροφορική ΜΕ 5 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO906 Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO907 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Διευθετήσεις Υδατορεμάτων ΜΕ 4 5  
GEO908 Ροή και Διαχείριση Κυκλοφορίας ΜΕ 4 5  
GEO909 Ωκεανογραφία – Υδρογραφία ΜΕ 3 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO910 Διαστημική Γεωδαισία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO912 Παράκτιες Περιοχές και Θαλάσσια Χωροταξία ΜΕ 4 5  
GEO913 Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5  
GEO914 Ειδικά Θέματα Εκτιμήσεων Ακινήτων ΜΕ 4 5  
GEO915 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO916 Υδραυλική Υπογείων Υδάτων ΜΕ 4 5  
GEO917 Οδική Ασφάλεια και Αστικά Οδικά Δίκτυα ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO918 Διαχείριση Έργου ΜΕ 3 5  
GEΟ911 Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος