Οδική Ασφάλεια και Αστικά Οδικά Δίκτυα

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9170

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαντωνίου Παναγιώτης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και μεγέθη της Οδικής Ασφάλειας,
 • συνειδητοποιούν τα οφέλη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στάθμευσης
 • κατανοούν τα χαρακτηριστικά της στάθμευσης και τη σημασία της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων για τον εντοπισμό των επικίνδυνων θέσεων και προβλημάτων και την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων,
 • εμπεδώνουν την επιρροή των διαφόρων παραγόντων (οδηγός, υποδομή, όχημα) στην πρόκληση και αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Οδική Ασφάλεια

 • Συλλογή και Ανάλυση Στοιχείων,
 • Συσχέτιση Ατυχημάτων με Χαρακτηριστικά Οδικού Περιβάλλοντος,
 • Συσχέτιση Ατυχημάτων με Χαρακτηριστικά Χρηστών και Οχημάτων,
 • Επισήμανση Επικίνδυνων Θέσεων,
 • Μελέτη Επικίνδυνων Θέσεων και Βελτιώσεις,
 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Βελτιώσεων

 

Αστικά Οδικά Δίκτυα

 • Χαρακτηριστικά Στάθμευσης- Έρευνες
 • Διάταξη – Χαρακτηριστικά Χώρων Στάθμευσης
 • Πολυόροφοι Σταθμοί Αυτοκινήτων – Σταθμοί Λεωφορείων
 • Έρευνες – Κατασκευή – Συντήρηση
 •  Λειτουργία & Εκμετάλλευση Χώρων Στάθμευσης
 • Οικονομικά Στοιχεία Χώρων Στάθμευσης

 

Εργαστηριακό μέρος

 • Οι φοιτητές δημιουργούν ομάδες των 4 ατόμων και διεξάγουν μετρήσεις κυκλοφορίας πεζών και εμπλοκών οχημάτων σε προκαθορισμένες διασταυρώσεις σε κεντρική αστική αρτηρία των Αθηνών. Με βάση τις μετρήσεις, η πρώτη εργασία αφορά ανάλυση των μετρήσεων και διαγράμματα κυκλοφοριακών εμπλοκών και η δεύτερη την επισήμανση επικίνδυνων κόμβων.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Θεωρία: γραπτή αξιολόγηση (70%)
 • Εργαστήριο: παράδοση ατομικών ασκήσεων και προφορική εξέταση (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο: “Οδική Ασφάλεια” των Ι. Φραντζεσκάκη – Ι. Γκόλια.
 • Βιβλίο «Στάθμευση» των Ι.Μ. Φραντζεσκάκη, Μ. Πιτσιάβα – Λατινοπούλου, Δ.Τσαμπούλα, 2002.