Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO7010 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕΥ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO7020 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία & Όραση Υπολογιστών) ΜΕΥ 4 5 Πέτσα Έλλη, Σφήκας Γεώργιος, Μπρατσόλης Εμμανουήλ, Παναγιωτοπούλου Αντιγόνη
GEO7030 Κτηματολόγιο ΜΕΥ 4 5 Περπερίδου Διονυσία Γεωργία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO7040 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΙΙ ΜΕ 4 5 Κασελίμη Μαρία
GEO7050 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕ 4 5 Λάζογλου Μιλτιάδης
GEO7060 Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος, Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος, Μενδωνίτης Ευάγγελος
GEO7070 Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης ΜΕ 4 5 Οικονόμου Εμμανουήλ, Μπρατσόλης Εμμανουήλ
GEO7080 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO7090 Αρχιτεκτονική ΜΕ 4 5 Τούση Ευγενία
GEO7100 Εδαφομηχανική – Θεμελιώσεις ΜΕ 4 5 Παπατζανή Στυλιανή
GEO7110 Φυσική Γεωδαισία ΜΕ 4 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO7120 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO7130 Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser ΜΕ 4 5 Μερλέμης Νικόλαος
GEO7140 Θεωρία Συστημάτων, Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ηλεκτρονικά Συστήματα Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών (ECDIS) ΜΕ 4 5 Πανταζής Δήμος, Αργυράκης Παναγιώτης
GEO7160 Συστήματα Κτηματολογίου Πολεοδομίας και Δικτύων Υποδομής ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης, Περπερίδου Διονυσία Γεωργία
GEO7170 Οικοδομική – Τεχνικά Υλικά ΜΕ 4 5 Τούση Ευγενία
GEO7180 Δομικές Μηχανές – Οργάνωση Εργοταξίων ΜΕ 4 5 Φραγκάκης Νικόλαος
GEO7190 Εγγειοβελτιωτικά Έργα ΜΕ 4 5 Στεφοπούλου Αγγελική
GEO7200 Κατασκευαστικά Στοιχεία Συγκοινωνιακών Έργων ΜΕ 4 5 Παύλου Δημοσθένης
GEO7210 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΜΕ 4 5 Μανίκα Στέλλα
GEO7211 Τεχνητή Νοημοσύνη ΜΕ 4 5 Κεσίδης Αναστάσιος

Η' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO8010 Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΜΕΥ 4 5 Παύλου Δημοσθένης
GEO8020 Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον ΜΕΥ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO8030 Ανάλυση και Επεξεργασία Σήματος ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO8040 Ψηφιακά Συστήματα και Αισθητήρες ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO8050 Συστήματα Αναφοράς & Χρόνου ΜΕ 4 5 Κασελίμη Μαρία
GEO8060 Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας & Όρασης Υπολογιστών ΜΕ 4 5 Σφήκας Γεώργιος
GEO8070 Επεξεργασία & Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων ΜΕ 4 5 Γραμματικόπουλος Λάζαρος, Σφήκας Γεώργιος
GEO8080 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO8090 Οδοποιία ΙΙ ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO8100 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ 4 5 Καραλής Σωτήρης-Θεοφάνης
GEO8110 Βαρυτημετρία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO8120 Πλοήγηση ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO8130 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ 4 5 Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος
GEO8140 Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις ΜΕ 4 5 Τούση Ευγενία
GEO8150 Οικονομική Γεωγραφία ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO8170 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΜΕ 4 5 Παπατζανή Στυλιανή
GEO8180 Εμβάθυνση στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO8190 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις ΜΕ 4 5  
Προαιρετικά
GEO8160 Πρακτική Άσκηση ΜΕ  

Θ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO9010 Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση ΜΓΥ 3 5 Περπερίδου Διονυσία Γεωργία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO9020 Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης – Μη Στελεχωμένα Οχήματα (Mobile Mapping–UAV) ΜΕ 4 5 Πέτσα Έλλη, Γραμματικόπουλος Λάζαρος, Σφήκας Γεώργιος, Παναγιωτοπούλου Αντιγόνη
GEO9030 Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO9040 Εισαγωγή στην Εκμάθηση Μηχανής (Machine Learning) ΜΕ 4 5 Στεντούμης Χρήστος
GEO9050 Προγραμματισμός στη Γεωπληροφορική ΜΕ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος, Μισθός Μωυσής
GEO9060 Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος, Μισθός Μωυσής
GEO9070 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Διευθετήσεις Υδατορεμάτων ΜΕ 4 5 Φελώνη Ελισσάβετ
GEO9080 Ροή και Διαχείριση Κυκλοφορίας ΜΕ 4 5 Παύλου Δημοσθένης
GEO9090 Ωκεανογραφία – Υδρογραφία ΜΕ 3 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO9100 Διαστημική Γεωδαισία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO9110 Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO9120 Παράκτιες Περιοχές και Θαλάσσια Χωροταξία ΜΕ 4 5 Λάζογλου Μιλτιάδης
GEO9130 Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5 Λυκοστράτης Κωνσταντίνος
GEO9140 Ειδικά Θέματα Εκτιμήσεων Ακινήτων ΜΕ 4 5 Φιλίνης Κυριάκος
GEO9150 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO9160 Υδραυλική Υπογείων Υδάτων ΜΕ 4 5 Φελώνη Ελισσάβετ
GEO9170 Οδική Ασφάλεια και Αστικά Οδικά Δίκτυα ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO9180 Διαχείριση Έργου ΜΕ 3 5 Φραγκάκης Νικόλαος
GEO9190 Γραφικά Υπολογιστών ΜΕ 4 5 Σφήκας Γεώργιος

Ι' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO10010 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 30