Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO101 Μαθηματική Aνάλυση ΜΓΥ 4 5  
GEO102 Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες ΜΓΥ 4 5  
GEO103 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ 4 5  
GEO104 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας ΜΕΥ 4 5 Ντζουροπάνος Σπυρίδων, Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO 105 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO 106 Εισαγωγή στην Οικονομία ΜΓΥ 3 5  
GEO 107 Φιλοσοφία των Επιστημών ΜΓΥ 3 5  

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO201 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική ΜΓΥ 4 5  
GEO202 Προγραμματιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι ΜΓΥ 4 5 Κεσίδης Αναστάσιος
GEO203 Διαφορικές Εξισώσεις ΜΓΥ 4 5  
GEO204 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ 5 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO205 Αναλυτική Γεωμετρία ΜΓΥ 4 5  
GEO206 Φυσική Ι (Μηχανική) ΜΓΥ 5 5 Μερλέμης Νικόλαος

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO401 Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία) ΜΕΥ 4 5 Πέτσα Έλλη
GEO402 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕΥ 4 4  
GEO403 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕΥ 5 4 Κάτσιος Ιωάννης
GEO404 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕΥ 4 4 Καραλής Σωτήρης-Θεοφάνης
GEO405 Αναλυτική Χαρτογραφία ΜΕΥ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO406 Τεχνική Μηχανική ΜΓΥ 4 4  
GEO407 Τηλεπισκόπηση Ι ΜΕΥ 4 4 Οικονόμου Εμμανουήλ

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO701 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕΥ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO702 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία & Όραση Υπολογιστών) ΜΕΥ 4 5 Πέτσα Έλλη
GEO703 Κτηματολόγιο ΜΕΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO704 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΙΙ ΜΕ 4 5  
GEO705 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕ 4 5  
GEO706 Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος
GEO707 Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης ΜΕ 4 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO708 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO709 Αρχιτεκτονική ΜΕ 4 5  
GEO710 Εδαφομηχανική – Θεμελιώσεις ΜΕ 4 5  
GEO711 Φυσική Γεωδαισία ΜΕ 4 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO712 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική ΜΕ 4 5  
GEO713 Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser ΜΕ 4 5 Μερλέμης Νικόλαος
GEO714 Ειδικά θέματα Βάσεων Χαρτογραφικών Δεδομένων και Θεωρία Συστημάτων ΜΕ 4 5 Πανταζής Δήμος
GEO716 Συστήματα Κτηματολογίου Πολεοδομίας και Δικτύων Υποδομής ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO717 Οικοδομική – Τεχνικά Υλικά ΜΕ 4 5  
GEO718 Δομικές Μηχανές – Οργάνωση Εργοταξίων ΜΕ 4 5  
GEO719 Εγγειοβελτιωτικά Έργα ΜΕ 4 5  
GEO720 Κατασκευαστικά Στοιχεία Συγκοινωνιακών Έργων ΜΕ 4 5  
GEO721 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΜΕ 4 5  

Η' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GE0802 Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον ΜΕΥ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO801 Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΜΕΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GE0803 Ανάλυση και Επεξεργασία Σήματος ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO805 Συστήματα Αναφοράς & Χρόνου ΜΕ 4 5  
GEO806 Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας & Όρασης Υπολογιστών ΜΕ 4 5  
GEO807 Επεξεργασία & Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων ΜΕ 4 5 Γραμματικόπουλος Λάζαρος
GEO808 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO809 Οδοποιία ΙΙ ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO810 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ 4 5  
GEO811 Βαρυτημετρία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO812 Πλοήγηση ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO813 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ 4 5  
GEO814 Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις ΜΕ 4 5  
GEO815 Οικονομική Γεωγραφία ΜΕ 4 5  
GEO817 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΜΕ 4 5  
GEO818 Εμβάθυνση στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO819 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις ΜΕ 4 5  
GEΟ804 Ψηφιακά Συστήματα και Αισθητήρες ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
Προαιρετικά
GEO816 Πρακτική Άσκηση ΜΕ  

Θ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO901 Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση ΜΓΥ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO902 Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης – Μη Στελεχωμένα Οχήματα (Mobile Mapping–UAV) ΜΕ 4 5 Πέτσα Έλλη, Γραμματικόπουλος Λάζαρος
GEO903 Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO904 Εισαγωγή στην Εκμάθηση Μηχανής (Machine Learning) ΜΕ 4 5  
GEO905 Προγραμματισμός στη Γεωπληροφορική ΜΕ 5 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO906 Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO907 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Διευθετήσεις Υδατορεμάτων ΜΕ 4 5  
GEO908 Ροή και Διαχείριση Κυκλοφορίας ΜΕ 4 5  
GEO909 Ωκεανογραφία – Υδρογραφία ΜΕ 3 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO910 Διαστημική Γεωδαισία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO912 Παράκτιες Περιοχές και Θαλάσσια Χωροταξία ΜΕ 4 5  
GEO913 Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5  
GEO914 Ειδικά Θέματα Εκτιμήσεων Ακινήτων ΜΕ 4 5  
GEO915 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO916 Υδραυλική Υπογείων Υδάτων ΜΕ 4 5  
GEO917 Οδική Ασφάλεια και Αστικά Οδικά Δίκτυα ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO918 Διαχείριση Έργου ΜΕ 3 5  
GEΟ911 Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος

Ι' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO1001 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 30