Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

GEO2010

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Κατσουλέας Γιώργος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • έχουν κατανοήσει βασικές μαθηματικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής
 • είναι σε θέση να συνδέσουν τις μαθηματικές έννοιες που θα έχουν διδαχθεί με το αντικείμενο των σπουδών τους
 • είναι σε θέση να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση στην επίλυση προβλημάτων μηχανικού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
 • Μαθηματική σκέψη και ανάλυση
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πιθανότητες:

 • Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων – βασικές έννοιες
 • Τυχαίες μεταβλητές
 • Μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση κτλ.
 • Κατανομές πιθανότητας
 • Διακριτές και συνεχείς κατανομές

 

Στατιστική:

 • Βασικές έννοιες: πληθυσμός, δείγμα, συχνότητες κ.λπ.
 • Περιγραφική στατιστική
 • Δειγματοληπτικές κατανομές και θεωρία κανονικού πληθυσμού
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων
 • Γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Γραπτή Τελική Εξέταση (100%) που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και άλλες ερωτήσεις κρίσεως.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 1. Spiegel M.R., Πιθανότητες και Στατιστική, Schaum’s Outline Series, ΕΣΠΙ / McGraw-Hill, Αθήνα, 1999.
 2. Γεωργίου Δ.Ν., Πιθανότητες και Στατιστική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
 3. Παπαϊωάννου Τ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1982.
 4. Κοκολάκης Γ. και Σπηλιώτης Ι., Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εκδόσεις Συμεών, 2000.