Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO2010 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική ΜΓΥ 4 5  
GEO2020 Προγραμματιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι ΜΓΥ 4 5 Κεσίδης Αναστάσιος
GEO2030 Διαφορικές Εξισώσεις ΜΓΥ 4 5  
GEO2040 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ 5 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO2050 Αναλυτική Γεωμετρία ΜΓΥ 4 5  
GEO2060 Φυσική Ι (Μηχανική) ΜΓΥ 5 5 Μερλέμης Νικόλαος