Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO201 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική ΜΓΥ 4 5  
GEO202 Προγραμματιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι ΜΓΥ 4 5 Κεσίδης Αναστάσιος
GEO203 Διαφορικές Εξισώσεις ΜΓΥ 4 5  
GEO204 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ 5 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO205 Αναλυτική Γεωμετρία ΜΓΥ 4 5  
GEO206 Φυσική Ι (Μηχανική) ΜΓΥ 5 5 Μερλέμης Νικόλαος