Ιστορικό

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Ν. 4521 (ΦΕΚ 38/02-03-2018) «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». Το Τμήμα έχει ιστορία πλέον των 35 ετών. Δημιουργήθηκε (ως Τμήμα Τοπογραφίας) με βάση τον ιδρυτικό νόμο 1404/83 των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ενώ πριν το 1983 υπήρχε αντίστοιχο Τμήμα των ΚΑΤΕΕ, από την αρχή του συγκεκριμένου θεσμού (1974). Υπήρξε το παλαιότερο και το μοναδικό με τη μορφή και το λεκτικό αυτό τμήμα σε επίπεδο ΤΕΙ, με 2000 περίπου αποφοίτους, οι οποίοι προ της οικονομικής κρίσης είχαν πολύ καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας (90% περίπου).

Η εξέλιξή του σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Αθηνά το 2013 από τη συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής με το Τμήμα Τοπογραφίας (ΠΔ95/2013, ΦΕΚ133Α/2013). Η τετραετής λειτουργία ωστόσο, του ενιαίου αυτού τμήματος (Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.), ανέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης διακριτών Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών (ΠΜ) και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΜΤΓ).