Η' Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GE0802 Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον ΜΕΥ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO801 Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΜΕΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GE0803 Ανάλυση και Επεξεργασία Σήματος ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO805 Συστήματα Αναφοράς & Χρόνου ΜΕ 4 5  
GEO806 Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας & Όρασης Υπολογιστών ΜΕ 4 5  
GEO807 Επεξεργασία & Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων ΜΕ 4 5 Γραμματικόπουλος Λάζαρος
GEO808 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO809 Οδοποιία ΙΙ ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO810 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ 4 5  
GEO811 Βαρυτημετρία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO812 Πλοήγηση ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO813 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ 4 5  
GEO814 Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις ΜΕ 4 5  
GEO815 Οικονομική Γεωγραφία ΜΕ 4 5  
GEO817 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΜΕ 4 5  
GEO818 Εμβάθυνση στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO819 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις ΜΕ 4 5  
GEΟ804 Ψηφιακά Συστήματα και Αισθητήρες ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
Προαιρετικά
GEO816 Πρακτική Άσκηση ΜΕ