Η' Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO8010 Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΜΕΥ 4 5 Παύλου Δημοσθένης
GEO8020 Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον ΜΕΥ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO8030 Ανάλυση και Επεξεργασία Σήματος ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO8040 Ψηφιακά Συστήματα και Αισθητήρες ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO8050 Συστήματα Αναφοράς & Χρόνου ΜΕ 4 5 Κασελίμη Μαρία
GEO8060 Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας & Όρασης Υπολογιστών ΜΕ 4 5 Σφήκας Γεώργιος
GEO8070 Επεξεργασία & Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων ΜΕ 4 5 Γραμματικόπουλος Λάζαρος, Σφήκας Γεώργιος
GEO8080 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO8090 Οδοποιία ΙΙ ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO8100 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ 4 5 Καραλής Σωτήρης-Θεοφάνης
GEO8110 Βαρυτημετρία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO8120 Πλοήγηση ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO8130 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ 4 5 Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος
GEO8140 Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις ΜΕ 4 5 Τούση Ευγενία
GEO8150 Οικονομική Γεωγραφία ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO8170 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΜΕ 4 5 Παπατζανή Στυλιανή
GEO8180 Εμβάθυνση στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO8190 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις ΜΕ 4 5  
Προαιρετικά
GEO8160 Πρακτική Άσκηση ΜΕ