Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8020

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Κρασανάκης Βασίλειος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθόδων και των τεχνικών που ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο για την οργάνωση, την οπτικοποίηση, τη διαχείριση και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον διαδικτύου αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων λογισμικών και βιβλιοθηκών για τη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας μέσω φυλλομετρητών ιστοσελίδων (web browsers).

Η φύση του εν λόγω αντικειμένου απαιτεί το συνδυασμό γνώσεων χαρτογραφίας, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και βασικών μεθόδων προγραμματισμού ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την κατανόηση βασικών στοιχείων που συνδέονται με τη δόμηση συστημάτων πληροφοριών σε περιβάλλον διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, το μάθημα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές διαλέξεις όσο και ασκήσεις πράξης αποσκοπώντας στην ομαλή μετάβαση από τις θεωρητικές έννοιες στην πρακτική υλοποίηση διαδικτυακών χαρτών και υποδομών γεωχωρικών δεδομένων. Με δεδομένο το γεγονός ότι η σύγχρονη τάση δημοσιοποίησης χαρτογραφικών προϊόντων υλοποιείται επιβάλλει την αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού, οι γνώσεις που αποκτούνται από τους φοιτητές στο πλαίσιο το μαθήματος περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Βάσει των ενοτήτων που έχουν σχεδιασθεί για την υποστήριξη του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, εμπεδώνονται βασικά θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με:
α. τις σύγχρονες έννοιες και προσεγγίσεις διαδικτυακής χαρτογράφησης,
β. τις γεωχωρικές υπηρεσίες διαδικτύου,
γ. τη σύνθεση και τη δημοσιοποίηση διαδικτυακών χαρτών,
δ. την ανάπτυξη και τη διαχείριση υποδομών γεωχωρικών δεδομένων,
ε. την ανάπτυξη εξειδικευμένων χαρτογραφικών εφαρμογών σε περιβάλλον διαδικτύου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες τους επιτρέπουν:

 • Να οργανώνουν τη γεωγραφική πληροφορία σε κατάλληλες δομές για τη δημοσιοποίηση της σε περιβάλλον διαδικτύου υποστηρίζοντας πλήρως τη δημιουργία ολοκληρωμένων διαδικτυακών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και υποδομών γεωχωρικών δεδομένων.
 • Να διαχειρίζονται και να παραγοντοποιούν επιτυχώς υπάρχοντα διαδικτυακά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και υποδομές γεωχωρικών δεδομένων.
 • Να αναπτύσσουν εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών.

Επιπροσθέτως, οι θεωρητικές προσεγγίσεις που διδάσκονται στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και η πλήρης εξοικείωση των σπουδαστών με τα αντίστοιχα τεχνολογικά εργαλεία αποτελούν σημαντικό αρωγό για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών στον τομέα της Γεωπληροφορικής.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

1. Εισαγωγή στη διαδικτυακή χαρτογραφία

 • Ιστορική εξέλιξη της μορφής των χαρτογραφικών προϊόντων: από τους αναλογικούς χάρτες στους ψηφιακούς και διαδικτυακούς χάρτες.
 • Είδη διαδικτυακών χαρτών.
 • Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς και διαδικτυακούς χάρτες.
 • Δομές δεδομένων και μορφότυποι αρχείων για τη ψηφιακή αναπαράσταση και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον διαδικτύου.
 • Βασικές εφαρμογές διαδικτυακών χαρτών.

 

2. Γεωχωρικές υπηρεσίες διαδικτύου:

 • Βασικές αρχές διαδικτυακών υπηρεσιών.
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων υποστήριξης διαδικτυακών χαρτών.
 • Πρότυπα και πρωτοκόλλα για τη διαχείριση της γεωγραφική πληροφορίας και την υποστήριξη γεωχωρικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
 • Εξυπηρετητές γεωγραφικής πληροφορίας.

 

3. Σύνθεση και δημοσιοποίηση διαδικτυακών χαρτών:

 • Αρχές χαρτογραφικής οπτικοποίησης για την αναπαράσταση της γεωγραφικής πληροφορίας: μεταβλητές και μέθοδοι για την απόδοση γεωχωρικών δεδομένων.
 • Αρχές γραφικής σχεδίασης και μορφοποίησης της διάταξης διαδικτυακών χαρτών.
 • Δυνατότητες και περιορισμοί για την απόδοση γεωγραφικών πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

 

4. Υποδομές γεωχωρικών δεδομένων:

 • Αρχιτεκτονική συστημάτων υποστήριξης υποδομών γεωχωρικών δεδομένων.
 • Ανάπτυξη γεωχωρικών υποδομών για την εξυπηρέτηση αναγκών εξειδικευμένων και μη χρηστών και εμπλεκόμενων φορέων.
 • Διαλειτουργικότητα υποδομών γεωχωρικών δεδομένων και διεθνή πρότυπα ανάπτυξης συστημάτων.
 • Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Εθνικές και διεθνείς υποδομές γεωχωρικών δεδομένων.

 

5. Ανάπτυξη χαρτογραφικών εφαρμογών σε περιβάλλον διαδικτύου:

 • Βασικές τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού για την ανάπτυξη χαρτογραφικών εφαρμογών σε περιβάλλον διαδικτύου.
 • Βιβλιοθήκες λογισμικού για τη διαχείριση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον διαδικτύου.
 • Καλές πρακτικές και παραδείγματα διαδικτυακών και χαρτογραφικών εφαρμογών.

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Οργάνωση και ομογενοποίηση γεωχωρικών δεδομένων με σκοπό τη δημοσιοποίηση τους μέσω διαδικτυακών χαρτών και υποδομών γεωχωρικών δεδομένων
 • Χαρτογραφική οπτικοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών σε περιβάλλον διαδικτύου
 • Ανάκτηση και ενημέρωση γεωγραφικής πληροφορίας μέσω υποδομών γεωχωρικών δεδομένων
 • Παραμετροποίηση πηγαίου κώδικα διαδικτυακών χαρτών με σκοπό την εξατομίκευσή τους

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου (Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων)
 • Κατ’ οίκον εργασία (ανάπτυξη θεωρητικού θέματος και σχολιασμού επιστημονικής αρθρογραφίας
 • Προφορική παρουσίαση εργασίας (παρουσίαση με ΤΠΕ του εργαστηριακού θέματος)
 • Θέμα (ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με το μάθημα)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 1. Τσούλος, Λ., Σκοπελίτη, Α., Στάμου, Λ. (2015). Χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση σε ψηφιακό περιβάλλον. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2506

 

Ξενόγλωσση

 1. Clarke, K. C. (2014). Maps & Web Mapping. Pearson.
 2. Kraak, J. M., & Brown, A. (2003). Web cartography. CRC Press.
 3. Mitchell, T. (2005). Web mapping illustrated: using open source GIS toolkits. O’Reilly Media, Inc.
 4. Muehlenhaus, I. (2013). Web cartography: map design for interactive and mobile devices. CRC Press.
 5. Peterson, M. P. (1995). Interactive and animated cartography. Prentice Hall.
 6. Stefanakis, E. (2015). Web Mapping and Geospatial Web Services, Fredericton.
 7. Williamson, I. P., Rajabifard, A., & Feeney, M. E. F. (2004). Developing spatial data infrastructures: from concept to reality. CRC Press.