Επιστημονικά Σεμινάρια

Κύκλος Ανοικτών Επιστημονικών Σεμιναρίων 2023-2024

 

Τα Σεμινάρια είναι μία επιστημονική πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν σκοπό να ενημερώσουν την ακαδημαϊκή μας κοινότητα με τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Πραγματοποιούνται την Τετάρτη στις 14:00, στην ερευνητική μονάδα Τηλεπισκόπησης του ερευνητικού εργαστηρίου Γεωχωρικής Τεχνολογίας (Αίθουσα Κ10.101, 1ος  όροφος του κτιρίου Κ10). Οι ομιλίες είναι γενικού επιστημονικού περιεχομένου, με έμφαση σε θέματα σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία της Γεωπληροφορικής. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, τα σεμινάρια υποστηρίζονται από την ερευνητική μονάδα Τηλεπισκόπησης του ερευνητικού εργαστηρίου Γεωχωρικής Τεχνολογίας.

Οι ομιλίες γίνονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. 

 

Χειμερινό εξάμηνο

 • 1/11/2023
  Μοντελοποιώντας την οπτική αντίληψη χαρτογραφικών υποβάθρων διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω τεχνικών καταγραφής και ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων
  Δημήτριος Λιάσκος, Διπλωματούχος – Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

  Η παρουσίαση αυτή αφορά την έρευνα που πραγματοποιείται με σκοπό τη μελέτη και τη μοντελοποίηση στοιχείων της οπτικής αντίληψης χαρτογραφικών υποβάθρων που αξιοποιούνται σε δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες. Σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα χαρτογραφικό πείραμα που βασίζεται στην εφαρμογή τεχνικών καταγραφής και ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων. Ο κύριος στόχος του πειράματος συνδέεται με τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών τιμών τυπικών δεικτών ανάλυσης. Επιπροσθέτως, τα πειραματικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συσσωρευτικών στατιστικών θερμικών χαρτών προσοχής, οι οποίοι υποδεικνύουν τη συνολική συμπεριφορά παρατήρησης.

 • 22/11/2023
  patchIT: Λογισμικό εξαγωγής patches από εικόνες
  Αναστάσιος Κεσίδης, Καθηγητής ΠαΔΑ

  H κατάτμηση σε επιμέρους υπο-εικόνες (patches) παρέχει μια εναλλακτική αναπαράσταση των ψηφιακών εικόνων και αποτελεί βασικό βήμα προεπεξεργασίας σε πολλές εφαρμογές. Το patchIT είναι ένα νέο εργαλείο λογισμικού, το οποίο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάλληλο για τη συστηματική και αυτοματοποιημένη εξαγωγή patches από εικόνες με βάση γεωμετρικά και χωρικά κριτήρια που ορίζονται από τον χρήστη.

 • 29/11/2023
  Εντοπισμός Κειμένου σε Ιστορικούς Χάρτες με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων Βαθιάς Μάθησης
  Γεράσιμος Ματίδης, Υποψήφιος διδάκτορας – Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

  Ο εντοπισμός κειμένου σε ιστορικούς χάρτες αποτελεί μια απαιτητική διεργασία καθώς το κείμενο στους χάρτες μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος και προσανατολισμό, να είναι καμπυλωμένο, ή να επικαλύπτεται με άλλα χαρτογραφικά στοιχεία, όπως δρόμους, όρια και ισοϋψείς καμπύλες. Στην παρούσα ομιλία παρουσιάζονται τεχνικές βελτιστοποίησης της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή μεθόδων βαθιάς μάθησης (deep learning) για τον εντοπισμό του κειμένου σε ιστορικούς χάρτες.

 • 13/12/2023
  Ποσοτικοποίηση της οπτικής ετερογένειας έντυπων χαρτών χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης
  Νικόλαος Μερλέμης, Αν. Καθηγητής ΠαΔΑ

  Παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος για την ποσοτικοποίηση της οπτικής ετερογένειας των έντυπων χαρτών. Η μέθοδος βασίζεται στη φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης και σε μια τυχαία κατάτμηση και δειγματοληψία σε χάρτες με διαφορετικά επίπεδα κλίμακας. Αποδεικνύεται ότι ένας δείκτης που βασίζεται στην εντροπία Shannon των δειγμάτων μπορεί να είναι αποτελεσματικός στον χαρακτηρισμό της οπτικής ετερογένειας και της κλίμακας των χαρτών, καθώς και ότι η κλίμακα του χάρτη επηρεάζει έντονα το περιεχόμενο πληροφοριών και την οπτική ετερογένεια του χάρτη.

 • 10/1/2024
  Ανάλυση μοτίβων κινήσεων κέρσορα για τη μελέτη της οπτικής αντίληψης στοιχείων του χαρτογραφικού συμβολισμού
  Βασίλειος Κρασανάκης, Επ
  . Καθηγητής ΠαΔΑ

  Στο πλαίσιο της διάλεξης θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση μεθόδων καταγραφής και ανάλυσης  πειραματικών δεδομένων κινήσεων κέρσορα. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν μεθοδολογικά πλαίσια συλλογής δεδομένων κατά την εκπόνηση πειραματικών διαδικασιών, ενδεικτικοί στατιστικοί δείκτες ανάλυσης καθώς επίσης και σχετικές τεχνικές οπτικοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων. Επίσης, θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα χαρτογραφικών πειραματικών μελετών από το ερευνητικό πεδίο της οπτικής αντίληψης χαρτών.

 • 24/1/2024
  Μοντελοποίηση Οπτικής Αντίληψης σε Ιστορικούς Χάρτες
  Ναυσικά Πινήρου, Τελειόφοιτος -Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
  Οι ιστορικοί χάρτες αποτελούν μια σημαντική πηγή οπτικοποιημένων πληροφοριών. Αν και η χρήση τους είναι κυρίως ενημερωτική, υπάρχει επίσης μια καλλιτεχνική και αφαιρετική θεώρησή τους, που θέτει ζητήματα  σχετικά με το πώς γίνονται αντιληπτοί αυτοί οι χάρτες, καθώς αυτό επηρεάζει την κατανόηση τους εκ μέρους των αναγνωστών, όπως είναι γνωστό από τη γνωσιακή ψυχολογία. Στις μέρες μας, η διαρκώς αυξανόμενη πρόοδος της τεχνολογίας μας επιτρέπει να μοντελοποιήσουμε την οπτική αντίληψη και να επεκτείνουμε τη γνώση για το πεδίο της οπτικής αντίληψης σε τεχνητές εικόνες όπως οι χάρτες και συγκεκριμένα οι ιστορικοί. Βασικό στάδιο αποτελεί η διερεύνηση περιοχών προεξοχής με απώτερο σκοπό την δημιουργία ή την κατάλληλη παραμετροποίηση κάποιου μοντέλου πρόβλεψης.