Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO7010 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕΥ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO7020 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία & Όραση Υπολογιστών) ΜΕΥ 4 5 Πέτσα Έλλη, Σφήκας Γεώργιος, Παναγιωτοπούλου Αντιγόνη
GEO7030 Κτηματολόγιο ΜΕΥ 4 5 Περπερίδου Διονυσία Γεωργία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO7040 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΙΙ ΜΕ 4 5 Κασελίμη Μαρία
GEO7050 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕ 4 5 Λάζογλου Μιλτιάδης
GEO7060 Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος, Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος, Μενδωνίτης Ευάγγελος
GEO7070 Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης ΜΕ 4 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO7080 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO7090 Αρχιτεκτονική ΜΕ 4 5 Τούση Ευγενία
GEO7100 Εδαφομηχανική – Θεμελιώσεις ΜΕ 4 5 Παπατζανή Στυλιανή
GEO7110 Φυσική Γεωδαισία ΜΕ 4 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO7120 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO7130 Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser ΜΕ 4 5 Μερλέμης Νικόλαος
GEO7140 Θεωρία Συστημάτων, Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ηλεκτρονικά Συστήματα Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών (ECDIS) ΜΕ 4 5 Πανταζής Δήμος, Αργυράκης Παναγιώτης
GEO7160 Συστήματα Κτηματολογίου Πολεοδομίας και Δικτύων Υποδομής ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης, Περπερίδου Διονυσία Γεωργία
GEO7170 Οικοδομική – Τεχνικά Υλικά ΜΕ 4 5 Τούση Ευγενία
GEO7180 Δομικές Μηχανές – Οργάνωση Εργοταξίων ΜΕ 4 5 Φραγκάκης Νικόλαος
GEO7190 Εγγειοβελτιωτικά Έργα ΜΕ 4 5 Στεφοπούλου Αγγελική
GEO7200 Κατασκευαστικά Στοιχεία Συγκοινωνιακών Έργων ΜΕ 4 5 Παύλου Δημοσθένης
GEO7210 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΜΕ 4 5 Μανίκα Στέλλα
GEO7211 Τεχνητή Νοημοσύνη ΜΕ 4 5 Κεσίδης Αναστάσιος