Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO701 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕΥ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO702 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία & Όραση Υπολογιστών) ΜΕΥ 4 5 Πέτσα Έλλη
GEO703 Κτηματολόγιο ΜΕΥ 4 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO704 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΙΙ ΜΕ 4 5  
GEO705 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕ 4 5  
GEO706 Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος
GEO707 Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης ΜΕ 4 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO708 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO709 Αρχιτεκτονική ΜΕ 4 5  
GEO710 Εδαφομηχανική – Θεμελιώσεις ΜΕ 4 5  
GEO711 Φυσική Γεωδαισία ΜΕ 4 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO712 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική ΜΕ 4 5  
GEO713 Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser ΜΕ 4 5 Μερλέμης Νικόλαος
GEO714 Ειδικά θέματα Βάσεων Χαρτογραφικών Δεδομένων και Θεωρία Συστημάτων ΜΕ 4 5 Πανταζής Δήμος
GEO716 Συστήματα Κτηματολογίου Πολεοδομίας και Δικτύων Υποδομής ΜΕ 4 5 Κάτσιος Ιωάννης
GEO717 Οικοδομική – Τεχνικά Υλικά ΜΕ 4 5  
GEO718 Δομικές Μηχανές – Οργάνωση Εργοταξίων ΜΕ 4 5  
GEO719 Εγγειοβελτιωτικά Έργα ΜΕ 4 5  
GEO720 Κατασκευαστικά Στοιχεία Συγκοινωνιακών Έργων ΜΕ 4 5  
GEO721 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΜΕ 4 5