Περπερίδου Διονυσία Γεωργία

Βιογραφικό Σημείωμα

Περπερίδου Διονυσία Γεωργία
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Διδάκτωρ ΕΜΠ

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΠΕ: 15:00 – 17:00

Διδασκαλία
– Κτηματολόγιο
– Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση
– Συστήματα Κτηματολογίου Πολεοδομίας και Δικτύων Υποδομής 
– Συστήματα Κτηματολογίου και Διαχείριση ΓΗΣ, ΠΜΣ Διαχείριση ΓΗΣ και Real Estate

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Εφαρμογή Εθνικού Κτηματολογίου, 2D & 3D
– Χρονική Ανάλυση Χωρικών Υποδομών, 2D & 3D
– Χωροχρονική Ανάλυση Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων
– Γεωστατιστική Ανάλυση
– Τεχνική Νομοθεσία και Εφαρμογές Τεχνικής Νομοθεσίας
– Πολεοδομικός Σχεδιασμός
– Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός
– Υλοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς και Εθνικό Κτηματολόγιο
– Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών με την χρήση GIS