Ακαδημαϊκή Οργάνωση

Όργανα του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι:

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  1. τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των Διευθυντών Τομέων)
  2. (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών
  3. (1) εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και (1) εκπρόσωπο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  1. τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος
  2. τους Διευθυντές των Τομέων
  3. έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους από τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν οριστεί: