Ακαδημαϊκή Οργάνωση

Όργανα του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι:

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  1. τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των Διευθυντών Τομέων)
  2. (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών
  3. (1) εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και (1) εκπρόσωπο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  1. τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος
  2. τους Διευθυντές των Τομέων
  3. έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους από τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν οριστεί:

Το Τμήμα συγκροτείται από τρεις (3) Τομείς Μαθημάτων. Όργανα του κάθε Τομέα είναι:
-Η Συνέλευση του Τομέα
-Ο Διευθυντής του Τομέα

Τομέας Γεωδαισίας-Φωτογραμμετρίας-Χαρτογραφίας

Διευθυντής
Μιχαήλ Γιαννίου
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Γεωπληροφορικής και Διαχείρισης Γης

Διευθυντής
Αναστάσιος Κεσίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Αναπτυξιακών Έργων και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής
Γεώργιος Χλούπης
Αναπληρωτής Καθηγητής