Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8140

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Τούση Ευγενία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να μπορούν να εμβαθύνουν στα τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά, και περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των πόλεων.
 • Να είναι ικανοί να συσχετίζουν τη δομή και τις πολεοδομικές λειτουργίες σε μία πόλη με τις αναπτυξιακές της προοπτικές.
 • Να γνωρίζουν τα προβλήματα και τις προοπτικές των μητροπολιτικών περιοχών.
 • Να είναι ικανοί να συγκεντρώνουν και να αξιολογούν με σύγχρονες τεχνολογίες τα πολεοδομικά δεδομένα για αστικές περιοχές και στη συνέχεια να μπορούν να υλοποιούν ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις.
 • Να είναι ικανοί να συμμετέχουν σε πολυεπιστημονικές ομάδες χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών, προερχομένων από ποικίλες επιστημονικές περιοχές.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και την αειφορία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις για την αστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα των μεγαλουπόλεων και των μητροπολιτικών περιοχών
 • Διακυβέρνηση μητροπολιτικών περιοχών. Συμμετέχοντες (stakeholders) και ο ρόλος τους
 • Ολοκληρωμένες στρατηγικές βιώσιμου αστικού σχεδιασμού. Αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής
 • Αναπτυξιακοί μηχανισμοί για την ανασυγκρότηση χωρικών μονάδων και των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών δομών τους
 • Έξυπνες πόλεις και place marketing ως εργαλεία αναπτυξιακού σχεδιασμού
 • Πολιτική αναπλάσεων και μετασχηματισμός της πόλης
 • Πολιτική γης και η επέκταση των πόλεων
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Συμμετοχικές διαδικασίες
 • Θεσμικό πλαίσιο για τις ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα. Τρέχοντα δρώμενα.
 • Δικτύωση επιστημονικών πεδίων (οικονομία, δημογραφία, κοινωνιολογία, περιβάλλον, γεωγραφία κ.α. με την τοπογραφία και τη γεωπληροφορική) αλλά και των επιπέδων διοίκησης που ασχολούνται με το χώρο

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις (θέμα) εστιάζουν στα ακόλουθα:

 • Βιβλιογραφική διερεύνηση σχετικών θεμάτων, καλά παραδείγματα-πρακτικές
 • Μελέτη σύνθετων/προβληματικών αστικών περιοχών
 • Σχέδια ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων
 • Χρήση σύγχρονων τοπογραφικών/γεωπληροφορικών μεθόδων και εργαλείων για τη μελέτη αστικών περιοχών

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Γραπτή αξιολόγηση (με δυνατότητα μερικής ή ολικής υποκατάστασης με εκπόνηση εργασίας), κατόπιν επιτυχούς δημόσιας υποστήριξης ασκήσεων (θέμα). (min 50%)
 • Υλοποίηση και δημόσια υποστήριξη ασκήσεων (θέμα). (max 50%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 • Ανδρικοπούλου, Ε., Α. Γιαννακού, et al., ‘Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές’, Κριτική, 2014.
 • Αραβαντινός Αθανάσιος, ‘Πολεοδομικός Σχεδιασμός’, Συμμετρία, 2008.
 • Δελλαδέτσιμας, Π., Μ., ‘Οι Ασφαλείς Πόλεις’, Αθήνα: Εξάντας, 2009.
 • Δελλαδέτσιμας, Π.M. & Λουκάκης, Π., ‘Η Πολιτική για τα Εμπορικά Κέντρα στην Ευρώπη’, Αθήνα: IME-ΓΣΕΒΕΕ, 2013α.
 • Δελλαδέτσιμας, Π.M., Λουκάκης, Π., ‘Η Πολιτική για τα Εμπορικά Κέντρα στην Ελλάδα’, Αθήνα: IME-ΓΣΕΒΕΕ, 2013β.
 • Hall, Tim, ‘Αστική Γεωγραφία’, Κριτική, 2005.
 • Καρύδης Δημήτριος, ‘Ανάγνωση Πολεοδομίας, Η Κοινωνική Σημασία των Χωρικών Μορφών’, Συμμετρία, 1993.
 • Λουκάκης Π., ‘Οι Πολεοδομικές και Χωροταξικές εξελίξεις στην Ελλάδα 1952-2012. Εμπειρίες Δράσης’. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2017.
 • Μπίθας Κ.Π., ‘Βιώσιμες Πόλεις Θεωρία- Πολιτική’, Εκδόσεις Τυπωθήτω-Δαρδανός Αθήνα, 2001.
 • Πολύζος, Σεραφείμ, ‘Αστική Ανάπτυξη’, Κριτική, 2015.
 • Σκάγιαννης Π., ‘Πολιτική Προγραμματισμού των Υποδομών’ Εκδόσεις Σταμούλης Αθήνα 1994.
 • Φάκελος Μαθήματος με επίκαιρο υλικό

 

Ξενόγλωσση

 1. Billen C., De la compétitivité a la compétence des territoires. Le patrimoine, une valeur, un outil, une marchandise ? Expose de synthese (From the competitiveness to competence of the territories Heritage: A value? A tool? A commodity? Synthesis) Ed. Territoire(s) wallon(s) – horsserie, 2007.
 2. Jenks Mike & Dempsey Nikola, ‘Future Forms and Design for Sustainable Cities’, Elsevier, 2005.
 3. Psycharis Y. and Skayannis P., (eds). ‘ The Context, Dynamics and Planning of Urban Development: a selection of papers’, University of Thessaly Press, 2008.
 4. Riddell Robert, ‘Sustainable Urban Planning’, Blackwell, 2004.
 5. Short John Rennie, ‘The Urban Order’, Blackwell, 1996.
 6.  Smith N., “New Globalism New Urbanism and Gentrification as Global Urban Strategy”, City University New York, 2002.

 

Ιστότοποι

 1. Ευρωπαϊκή Ένωση, περιφερειακή Πολιτική
 2. ΣΕΠΟΧ (Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών)
 3. ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής),
 4. ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners – Conseil européen des urbanistes)
 5. European Commission / Regional Policy / Urban development
 6. ISOCARP (International Society of City and Regional Planners)
 7. UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme)