Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8080

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Κάτσιος Ιωάννης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του κατ’ επιλογήν μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών στις διαδικασίες δημιουργίας, λειτουργίας και κατάλληλης εκμετάλλευσης τόσο των γεωμετρικών, όσο και των περιγραφικών συνιστωσών του Κτηματολογίου. Έμφαση δίνεται στη διαχείριση των δεδομένων αυτών σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης σύμφωνα με τις μεθόδους και τις τεχνικές των Συστημάτων Πληροφοριών Γης (Land Information Systems). Αυτό το στάδιο αποσκοπεί στην απόδοση κατάλληλης μορφής σε στοιχεία που αφορούν σε φυσικά και ανθρωπογενή διαθέσιμα της χώρας που βρίσκονται σε εξάρτηση / αλληλεπίδραση με το καθεστώς και τη χρήση της μοναδιαίας επιφάνειας της γης, ώστε να συνθέτουν το απαραίτητο πληροφοριακό υπόβαθρο για ένα ορθολογικό και βιώσιμο αναπτυξιακό περιβάλλον. Στην ύλη του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται επίσης τα Ειδικά Κτηματολόγια (δασικό, θαλάσσιο) ο Αναδασμός και οι Διανομές Γης, η Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) και τα ζητήματα Αιγιαλού και Παραλίας.

Στόχος του μαθήματος είναι η εμπέδωση του θεωρητικού πλαισίου και η ενίσχυση της ικανότητας των σπουδαστών ώστε να συμμετέχουν με επιτυχία σε εφαρμογές που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς στόχους του Κτηματολογίου και περαιτέρω όλους εκείνους τους τομείς όπου τα Συστήματα Πληροφοριών Γης υπεισέρχονται ως εργαλεία πολιτικής και σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό, χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο, καθώς και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συναρτώνται με τα ακίνητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης (π.χ. αγορά ακινήτων, επενδύσεις στον τουρισμό, την αγροτική οικονομία, τη βιομηχανία, τεχνικά έργα κ.ά.).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τις έννοιες και τις λειτουργίες των σύγχρονων συστημάτων καταγραφής της κτηματολογικής πληροφορίας, τον τρόπο εφαρμογής του Κτηματολογίου και των ειδικών Κτηματολογίων καθώς και τους τομείς με τους οποίους συνδέονται σε διοικητικό, νομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
 • κατανοεί τις μεθόδους και τις και τις τεχνικές καταγραφής και ενημέρωσης της κτηματολογικής πληροφορίας και εφαρμόζει τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου τόσο σε γεωμετρικό (κτηματολογικά διαγράμματα) όσο και περιγραφικό επίπεδο (κτηματολογικοί πίνακες)
 • αναλύει και αντιμετωπίζει προβλήματα συνδεόμενα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων και εφαρμογής τίτλων στον αστικό, αγροτικό και δασικό χώρο σε σχέση με τη θέση, τη γεωμετρία και την υπόσταση τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • αναλύει τα αποτελέσματα απλών και σύνθετων αναζητήσεων επί των κτηματολογικών υποβάθρων, πινάκων και συνδεόμενων πληροφοριών και να απεικονίζει χαρτογραφικά τα αποτελέσματα
 • συνθέτει και εφαρμόζει αναλυτικές μεθόδους διαχείρισης και αναζήτησης κτηματολογικών πληροφοριών (inquiries) και συνδυάζει τα αποτελέσματα με άλλες στατιστικές πηγές πληροφοριών
 • αξιολογεί σενάρια λύσεων χωρικών προβλημάτων λεπτομερούς επιπέδου (πολεοδομική χαρτογραφική κλίμακα και γεωγραφική αναφορά) και συνθέτει τεχνικές περιγραφές με τα αποτελέσματα της ανάλυσης
 • συνεργάζεται με συμφοιτητές του/της για την εκπόνηση και παρουσίαση μελέτης – περίπτωσης

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή. Κτηματολόγιο και άλλες καταγραφές Γης στην Ελλάδα. Διεθνής εμπειρία. Συστήματα Πληροφοριών Γης (Land Information Systems – L.I.S.), ορολογία, ορισμοί, δυνατότητες, πεδία εφαρμογής.
 • Τεχνική διάσταση του Κτηματολογίου. Ανάλυση και εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στις κτηματολογικές βάσεις και τα κτηματολογικά διαγράμματα.
 • Εντοπισμός ακινήτου, προσδιορισμός γεωμετρίας και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εφαρμογές τίτλων ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
 • Ένταξη Μελέτης Κτηματογράφησης σε Σύστημα Πληροφοριών Γης. Γεωμετρική – γεωγραφική διάσταση της βάσης πληροφοριών γης. Χαρτογραφικά Υπόβαθρα και Ορθοφωτοχάρτες Εθνικού Κτηματολογίου. Μετασχηματισμοί, αλλαγές προβολικών συστημάτων, γεωμετρικές διορθώσεις.
 • Κτηματολογικοί πίνακες. Επεξεργασίες ένταξης της περιγραφικής κτηματολογικής πληροφορίας στη βάση πληροφοριών γης, συνδέσεις, συσχετισμοί πινάκων και διανυσματικής πληροφορίας γεωτεμαχίου και λοιπών διανυσματικών στοιχείων.
 • Ολοκλήρωση της Κτηματολογικής πληροφορίας σε Σύστημα Πληροφοριών Γης. Αξιοποίηση της
  κτηματολογικής πληροφορίας, σύνδεση με άλλα διαχειριστικά συστήματα στατιστικής και χωρικής πληροφορίας.
 • Αναλυτικές μέθοδοι διαχείρισης και αναζήτησης κτηματολογικών πληροφοριών (inquiries) εξαγωγή συνδυαστικών αποτελεσμάτων. Χωρικά προβλήματα λεπτομερούς γεωγραφικού επιπέδου (πολεοδομική – κτηματολογική κλίμακα). Σενάρια λύσεων. Χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
 • Ελαιοκομικά, Αμπελουργικά μητρώα, θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία.
 • Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (Land Parcel Identification System – L.P.I.S.)
 • Απογραφή, καταγραφή Δασικών εκτάσεων (Δασικό Κτηματολόγιο). Δημόσια κτήματα.
 • Αιγιαλός, Παραλία (Θεσμικό πλαίσιο, Διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, σύνταξη -διαγραμμάτων). Θαλάσσιο Κτηματολόγιο
 • Διανομές γης. Αναδασμός (Θεσμικό πλαίσιο, Διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, Σύνταξη Αναδασμού)

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις πάνω στην διδαχθείσα ύλη.
 • Αξιολόγηση ασκήσεων
 • Αξιολόγηση ομαδικής εργασίας
 • Αξιολόγηση ατομικής εργασίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωση

 1. Ζεντέλης, Π., 2011, Περί κτημάτων λόγος και Κτηματολόγιο, Αθήνα, Εκδ. Παπασωτηρίου
 2. Αρβανίτης, Α., 2000, Κτηματολόγιο, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Ζήτη.
 3. Ρόκος, Δ., 2005, Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. (Εισαγωγή-Επιμέλεια), Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα.
 4. Ρόκος, Δ., 1981, Φυσικά Διαθέσιμα, Κτηματολόγιο κι Ολοκληρωμένες Αποδόσεις. εκδ. Παρατηρητής Θεσσαλονίκη
 5. Μανιάτης, Ι., 1993, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Ζήτη.
 6. Καρνάβου, Ε. 2002. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Υποδομή Χωρικών Δεδομένων για τη σύγχρονη Ελλάδα. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.
 7. Στεφανάκης Ε., 2003, Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα
 8. Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, 2011, Αθήνα, Κτηματολόγιο Α.Ε. –Παράρτημα Α: Κωδικοποίηση και οργάνωση των στοιχείων, Παράρτημα Β: Παραδοτέα Μελετών

 

Κύρια Νομολογία

 1. N.2308/95 ΦΕΚ 114Γ/15.6.1995, Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.
 2. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις
 3. Ν.2664/98 ΦΕΚ 275Β/3.12.1998, Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.
 4. Ν.3818/2010 ΦΕΚ 17/16.2.2010, Προστασία Δασών και δασικών εκτάσεων
 5. Ν. 674/77 ΦΕΚ 242Α/1.9.1977, Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων.
 6. Ν.2882/2001, ΦΕΚ 17Α/6.2.2001, Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων
 7. Ν.2971/2001, ΦΕΚ 285Α/19.12.2001, Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις

 

Ιστοσελίδες

 1. Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.
 2. Εθνικό Τυπογραφείο για την εύρεση νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων και προεδρικών διαταγμάτων
 3. Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα Ελλαδικού Χώρου
 4. Κοινωνία της Πληροφορίας – Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
 5. Υποδομή χωρικών πληροφοριών (INSPIRE)
 6. Τhe INSPIRE geoportal – Αναζήτηση Γεωγραφικής Πληροφορίας
 7. Joint Research Centre – JRC – European Commission
 8. Environmental Systems Research Institute