Οδοποιία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8090

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GEO182/Καθηγητές Μαθήματος

Παπαντωνίου Παναγιώτης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται το διεπιστημονικό χαρακτήρα των οδικών έργων
 • Κατανοούν τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών οδοποιίας σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Εφαρμόζουν βασικές αρχές και μεθόδους που σχετίζονται με το σχεδιασμό οδικών έργων με έμφαση στην αξιολόγηση της παρεχόμενης ασφάλειας
 • Αξιολογούν βασικά στοιχεία επιλογής, σχεδιασμού και λειτουργίας ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων
 • Επιλύουν ένα ολοκληρωμένο θέμα σχεδιασμού οδού μέσω Η/Υ

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Τοπογραφικά Υπόβαθρα – Ακρίβειες
 • Στάδια Μελέτης Οδικών Έργων
 • Υπολογισμός Κίνησης Γαιών
 • Απαλλοτριώσεις
 • Απορροή Ομβρίων
 • Ορατότητες
 • Τυπικές Διαμορφώσεις
 • Γεωμετρικός Σχεδιασμός Σηράγγων
 • Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων
 •  Ισόπεδοι – Κυκλικοί Κόμβοι – Επιλογή – Λειτουργία
 • Ανισόπεδοι Κόμβοι- Επιλογή – Λειτουργία
 • Προμετρήσεις, Προϋπολογισμός

 

Εργαστηριακό Μέρος

Εκπόνηση προμελέτης οδικού έργου σε ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • λειτουργική ιεράρχηση οδού
 • επιλογή τυπικής διατομής
 • εκπόνηση μελέτης σε ψηφιακό υπόβαθρο (DTM)
 • μελέτη οριζοντιογραφίας – μηκοτομής – διατομών
 • απορροή ομβρίων
 • ορατότητες, κριτήρια ασφάλειας
 • επιλογή θέσεων οχετών – προκαταρτική υδραυλική
 • διαστασιολόγηση
 • ενδεικτικός σχεδιασμός τεχνικών έργων
 • διαστασιολόγηση οδοστρώματος
 • περιβαλλοντική θεώρηση έργου
 • αποκατάσταση προσβάσεων
 • προμέτρηση, προϋπολογισμός

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Θεωρία: γραπτή αξιολόγηση (50%)
 • Εργαστήριο: τμηματική και συνολική παρουσίαση θέματος εξαμήνου με προφορική εξέταση (50%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, Fifth Edition. Washington, DC., 2011
 2. Ed.German Road and Transportation Research Association, Committee, Geometric Design Standards. Guidelines for the Design of Roads, (RAΑ), Germany, 2008.
 3. Ministry of Environment, Regional Planning and Public Works. Guidelines for the Design of Road Projects, Part 3, Alignment (OMOE-X), Greece, 2001.
 4. Ministry of Environment, Regional Planning and Public Works. Guidelines for the Design of Road Projects, Alignment (OMOE-ΑΚ), Greece, 2005.
 5. Ministry of Environment, Regional Planning and Public Works. Guidelines for the Design of Road Projects, Alignment (OMOE-ΙΚ), Greece, 2005.
 6. Ministry of Environment, Regional Planning and Public Works. Guidelines for Tunnel Geometric Designs, (OMOE-TU), Greece, 2003.
 7. Austroads. Guide to Road Design Series. Austroads, Australia, 2009.
 8. Henning Natzchka, “Οδοποιία, Σχεδιασμός και Κατασκευή”, 3η Έκδοση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2014, Αθήνα.
 9. Αποστολέρης Αναστάσιος. “Οδοποιία Ι – Χαράξεις”, 1η Έκδοση. Εκδόσεις Αποστολέρης, 2013, Αθήνα.
 10. Pietzsch Wolfgang. “Σχεδιασμός και Χάραξη των Οδών”, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Γκιούρδα 1976, Αθήνα.