Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8010

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Παύλου Δημοσθένης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών
 • Κατανοούν τη διαδικασία του Σχεδιασμού των Μεταφορών
 • Εφαρμόζουν τα διαφορετικά στάδια του μοντέλου των 4 βημάτων (γένεση μετακινήσεων, κατανομή μετακινήσεων, καταμερισμός στα μέσα καταμερισμός στο δίκτυο
 • Αξιολογούν την ανάλυση μεταφορικής ζήτησης/προσφοράς
 • Επιλύουν πολυωνυμικό/δυαδικό μοντέλο Logit

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 1. Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών
 2. Διαδικασία του Σχεδιασμού των Μεταφορών
 3. Βασικές αρχές προτυποποίησης συστημάτων
 4. Προσέγγιση προτυποποίησης των μεταφορικών συστημάτων – Το μοντέλο των 4 βημάτων
 5. Γένεση μετακινήσεων
  • Μοντέλα συντελεστή ανάπτυξης
  • Μοντέλα Ανάλυσης κατά Κατηγορίες
  • Μοντέλα Ανάλυσης Παλινδρόμησης
  • Διαγράμματα διασποράς
  • Διαδικασία πρόβλεψης μελλοντικών μετακινήσεων
 6. Κατανομή Μετακινήσεων
 7. Καταμερισμός στα Μέσα
 8. Καταμερισμός στο δίκτυο
 9. Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης/Προσφοράς
  • Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για μετακίνηση
  • Ανάλυση καμπύλης μεταφορικής ζήτησης
  • Αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης
  • Ανάλυση ελαστικότητας
  • Συνάρτηση χρησιμότητας
  • Καμπύλες Αδιαφορίας
 10. Ανάλυση Διακριτών Επιλογών
 11. Έννοιες στατιστικής
  • Μέθοδοι συλλογής στοιχείων
  • Ζωνικό σύστημα
 12. Πολυωνυμικό μοντέλο Logit, Δυαδικό Μοντέλο Logit

 

Εργαστηριακό Μέρος

 • Εκπόνηση ομαδικού θέματος (ομάδες 4 ατόμων) για τη διερεύνηση της μετακίνησης από/προς και εντός της Πανεπιστημιούπολης

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Θεωρία: γραπτή αξιολόγηση (70%)

Εργαστήριο: τμηματική και συνολική παρουσίαση θέματος εξαμήνου (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • I. Frantzeskakis, J. Giannopoulos, “Design of Transportation Systems and Traffic Engineering”, Vol. 1, Paratiritis, 1986
 • Κ. Αμπακούμκιν, “Design of Transportation Systems”, NTUA, 1986
 • P. Stopher, A. Mayburg, “Urban Transportation and Planning”, Lexington, 1975
 • G. Aberle, “Transportwirtschaft”, Oldenbourg, 1997