Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8130

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλάβουν πλήρως μια γεωδαιτική – τοπογραφική – κτηματογραφική μελέτη μεγάλης έκτασης, όπως π.χ. μελέτες που ανατίθενται από Δημόσιους Φορείς, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οικοδομικούς συνεταιρισμούς και γενικότερα από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Το μάθημα επίσης ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη και ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι φοιτητές καλούνται να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα πιθανώς προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα τους ζητηθεί να πράξουν στην επαγγελματική τους ζωή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια:

 • Έχει κατανοήσει το θεωρητικό υπόβαθρο των σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνικών της Τοπογραφίας και είναι πλέον σε θέση να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί γεωδαιτικές – τοπογραφικές μελέτες.
 • Έχει την δυνατότητα όχι μόνο να κατανοεί την λειτουργία των σύγχρονων τοπογραφικών οργάνων και λογισμικών αλλά, έχοντας εμπεδώσει το θεωρητικό υπόβαθρο, μπορεί να αξιολογεί τα παραδοτέα και να αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα.
 • Έχει αποκτήσει την ικανότητα να προγραμματίζει ο ίδιος / η ίδια την επίλυση τοπογραφικών
  προβλημάτων και να προσαρμόζει την επίλυση στις εκάστοτε νέες απαιτήσεις του προβλήματος.
  Έχει αντίληψη για τις δυνατότητες της τοπογραφίας και την σχέση της με τα συναφή επιστημονικά πεδία.
 • Είναι έτσι, με βάση τα προαναφερθέντα, σε θέση να σχεδιάζει, να εκτελεί και να αξιολογεί
  επιτυχώς τα σύγχρονα τοπογραφικά έργα, και παράλληλα να παρακολουθεί και να αφομοιώνει τις
  σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσει
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαλέξεις

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, μέτρηση και υπολογισμός οριζοντιογραφικών και κατακόρυφων δικτύων ελέγχου
 • Ένταξη δικτύων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους
 • Σχεδιασμός τοπογραφικών εργασιών για την παραγωγή τοπογραφικών-κτηματογραφικών διαγραμμάτων
 • Αποτυπώσεις με τη μέθοδο της επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης (3D terrestrial laser scanning)
 • Παραγωγή ψηφιακών υποβάθρων για τη σύνταξη πληροφοριακών συστημάτων γης (LIS)
 • Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Έλεγχος ποιότητας τελικών προϊόντων

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος βασίζεται στις διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις όλων των μαθημάτων Γεωδαισίας-Τοπογραφίας που έχουν προηγηθεί (υποχρεωτικών και κατ ́ επιλογήν) και περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη αποτύπωσης – κτηματογράφησης ημιαστικής-αγροτικής περιοχής (έκτασης περί τα 50 – 70 στρ.), την ένταξη της στο κρατικό δίκτυο αναφοράς πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου με δορυφορικές μεθόδους (GNSS), και αξιολόγηση ποιότητας του υφιστάμενου και νέου δικτυού – για τη σύνταξη τοπογραφικού – κτηματογραφικού διαγράμματος σε πραγματικές συνθήκες. Εφαρμογές τίτλων και διοικητικών πράξεων. Επίσης, το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει αποτυπώσεις με τη χρήση δορυφορικών (RTK) και επίγειων (γεωδαιτικούς σταθμούς, 3D laser scanning) τεχνικών. Ίδρυση υψομετρικών δικτύων με συνδυασμένη χρήση χωροστάθμηση, GNSSκαι γεωδυναμικών μοντέλων βαρύτητας. Μετά το τέλος του μαθήματος, οι εργασίες των φοιτητών παραδίδονται στο Φορέα για χρήση. Ο τόπος διεξαγωγής ορίζεται κάθε χρόνο από τον Τομέα Τοπογραφίας-Φωτογραμμετρίας Χαρτογραφίας μετά από συνεννόηση με Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς και Οργανισμούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας με το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Γραπτή εξέταση: 30%
 • Ομαδική Εργασία:70%

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Αρβανίτης Α., 1999. Κτηματολόγιο. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 2. Βλάχος Δ., 1987. Τοπογραφία. Τόμος Β. Εκδόσεις ΑΠΘ.
 3. Γεωργόπουλος Γ., 2007, Μαθήματα Τοπογραφίας, Εκδόσεις Τζιόλα.
 4. Καλτσίκης Χ., Φωτίου Α., 1999. Γενική Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 5. Ντίνης Ο., 2008. Από την Χάραξη ως την Κατασκευή των Οδών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 6. Torge W., 2005. Γεωδαισία. Εκδόσεις ΕΜΠ.
 7. Τσούλης Δ., 2004. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 8. Τσούλης Δ., 2012, Δορυφορική Γεωδαισία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 

Ξενόγλωσση

 1. Allan A.L., Hollwey J.R., Maynes J.H.B., Amin A., 1980. Practical Field Surveying and Computations. Heinmann, Portsmouth, NH.
 2. Andersen J. M., Mikhail E. M., 1998. Surveying: Theory and Practice. 7th edition, McGraw-Hill, New York.
 3. Blachut T., Chrzanowski A., Saastamoinen J., 1979. Urban Surveying and Mapping. Springer, Berlin.
 4. Buckner R. B., 1983. Surveying measurements and their analysis. Landmark Enterprises, Cordova, CA.
 5. King R. W., Masters E. G., Rizos C., Stolz A., Collins J., 1987. Surveying with Global Positioning System FERD. Dümmler Verlag, Bonn.
 6. Shepherd F. A., 1977. Engineering Surveying. Edward Arnold, London.
 7. Uren J., Price W. F., 2005. Surveying for Engineers. 4th edition. MacMillan Press, London.