Ψηφιακά Συστήματα και Αισθητήρες

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8040

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Χλούπης Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφει και να ερμηνεύει τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στα μετρητικά συστήματα.
 • επιλέγει τα κατάλληλα κυκλώματα προσαρμογής με σκοπό την μέτρηση φυσικών και άλλων μεγεθών μέσω αισθητήρων
 • να εντοπίσει πιθανές παρεμβολές σε περιβάλλον μετρήσεων και να προτείνει τεχνικές περιορισμού τους
 • αξιολογήσει τύπους αισθητήρων εξετάζοντας την αρχή λειτουργίας τους, τα κυκλώματα προσαρμογής, τα χαρακτηριστικά ακριβείας τους, τα δυναμικά χαρακτηριστικά τους, τα πεδία εφαρμογών τους καθώς και τις τεχνικές διακρίβωσής τους
 • χρησιμοποιεί συστήματα συλλογής δεδομένων μετρήσεων και να αναπτύσσει αντίστοιχες εφαρμογές σε περιβάλλον γραφικού προγραμματισμού.
 • οργανώνει τη βασική δομή εφαρμογών σε ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα μετρήσεων
 • Αναγνωρίζει διαδεδομένα πρωτόκολλα διασύνδεσης καθώς και λογισμικό διασύνδεσης συστημάτων σε επίπεδο επικοινωνίας και εφαρμογών
 • Αναπτύσσει λύσεις σε δημοφιλείς πλατφόρμες ταχείας ανάπτυξης ολοκληρωμένων μετρητικών συστημάτων προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί πρωτότυπες μετρητικές διατάξεις και συστήματα οπτικοποίησης δεδομένων.
 • Συνθέτει συστήματα μέτρησης, καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων γεωπληροφορικής (πλατφόρμες καταγραφείς σε UAV, mobile mapping, ατμοσφαιρικές μετρήσεις, κ.α.)
 • Αξιολογεί την ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνονται από δίκτυα αισθητήρων που θα έχει αναπτύξει.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομηεργασία
 • Εργασία σεδιεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην τεχνολογία μετρήσεων – Διαχείριση θορύβου
 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας υπολογιστικών συστημάτων
 • Πλατφόρμες ταχείας προτυποποίησης ενσωματωμένων συστημάτων
 • Ασύρματα και Ενσύρματα δίκτυα
 • Πρωτοκόλλα διασύνδεσης αισθητήρων με μικροελεγκτές και υπολογιστικά συστήματα
 • Αρχές λειτουργίας και είδη των βασικών αισθητήρων – Χαρακτηριστικά αισθητήρων
 • Περιβαλλοντικοί αισθητήρες
 • Γεωαισθητήρες
 • Οπτικοί αισθητήρες
 • Αισθητήρες μέτρησης ατμοσφαιρικών μεγεθών
 • Τυποποίηση διεπαφών (interface) διασυνδεδεμένων ψηφιακών διατάξεων – λογισμικά διασύνδεσης ψηφιακών συστημάτων
 • Πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων ψηφιακών συστημάτων σε ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία
 • Πλατφόρμες οπτικοποίησης δεδομένων

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (50%), με συνδυασμό ερωτήσεων σύντομης απάντησης & επίλυση προβλημάτων
 • Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας (20%)
 • Αξιολόγηση της απόδοσης στις εργαστηριακές ασκήσεις (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Καλοβρέκτης Κ., Κατέβας Ν., 2014. Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
 2. BentleyJohnP., 2009, Συστήματα Μετρήσεων – Βασικές Αρχές ̧ Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
 3. Γαστεράτος, Ι., Μουρούτσος , Κ., Ανδρεάδης, Κ., 2013, Τεχνολογία μετρήσεων – Αισθητήρια, εκδόσεις Τσότρα, Αθήνα
 4. Λουτρίδης, Σ. 2008, Τεχνολογία Μετρήσεων & αισθητήρων, Εκδόσεις Σ. Παρίκου , Αθήνα

 

Ξενόγλωσση

 1. Henry Leung, Subhas Chandra Mukhopadhyay, 2015, Intelligent Environmental Sensing, Springer, New York
 2. Park, J., Mackay, S., 2003, Practical data acquisition for instrumentation and control systems, Elsevier, Netherlands
 3. Mukhopadhyay, S., Jiang, J.A., 2013, Wireless Sensor Networks and Ecological Monitoring, Springer, Berlin