Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8190

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεσμού της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η απόκτηση δεξιοτήτων για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση του θεσμού της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Έχει γνώση των βασικών μεταβλητών που εξετάζονται για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Κατέχει εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Έχει γνώση των μέτρων και των τεχνικών με τα οποία αντιμετωπίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Αναγνωρίζει σύνθετες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τεχνικά έργα, ιδιαίτερα τα συγκοινωνιακά και τα υδραυλικά έργα
 • Έχει γνώση της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Μπορεί να συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη ή Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ο θεσμός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης διεθνώς
 • Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία
 • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων
 • Περιβαλλοντικές συνιστώσες στην αποτίμηση των επιπτώσεων
 • Τεχνικές και μέθοδοι διερεύνησης των επιπτώσεων
 • Τεχνικές και μέθοδοι πρόληψης και αποκατάστασης επιπτώσεων
 • Περιεχόμενα και διαδικασίες των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Εφαρμογές σε τεχνικά έργα
 • Ο θεσμός των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση η οποία περιλαμβάνει ανάπτυξη στοιχείων θεωρίας (70%)

ΙΙ. Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Βαβίζος Γ., Βερροιόπουλος Γ., Bendali F. 2008. Εγχειρίδιο Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος, Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 2. Βατάλης Κ. 2010. Αειφορική Διαχείριση – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργων, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε.
 3. Μπάλιας Γ. 2018. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδόσεις Παπαζήση.

 

Ξενόγλωσση

 1. Glasson J., Therivel R. and Chadwick A. 2019. Introduction to Environmental Impact Assessment, 5th Edition, Routledge.
 2. Noble B. 2016. Introduction to Environmental Impact Assessment: A Guide to Principles and Practice, 3rd Edition, Oxford Univ Pr.

 

Επιστημονικά περιοδικά

 • Environmental Impact Assessment Review, Elsevier
 • Journal of Environmental Assessment Policy and Management, World Scientific