Βαρυτημετρία

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8110

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Ανδριτσάνος Βασίλειος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής:

 • Θα έχει κατανοήσει τις βασικές παραμέτρους του πεδίου βαρύτητας και τη σύνδεσή τους με την Τοπογραφία
 • Θα είναι σε θέση να ιδρύσει ένα βαρυτημετρικό δίκτυο και να μετρήσει τα στοιχεία του
 • Θα γνωρίζει να εφαρμόζει τις διορθώσεις του πεδίου βαρύτητας στις πρωτογενείς τοπο- γραφικές μετρήσεις
 • Θα έχει αντιληφθεί τη σύνδεση της βαρυτημετρίας με την τοπογραφία
 • Θα έχει κατανοήσει τις μεθόδους των μετρήσεων και τις διαδικασίες ελαχιστοποίησης των σφαλμάτων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών πεδίου
 • Θα έχει αναπτύξει αλγορίθμους προ-επεξεργασίας και συνόρθωσης βαρυτημετρικών δεδομένων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερσης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Επιτάχυνση και δυναμικό της βαρύτητας
 • Απόλυτες και σχετικές μετρήσεις-όργανα
 • Επίδραση της δύναμης Coriolis διόρθωση Eötvös
 • Βαρυτημετρικά δίκτυα εγκατάσταση συνόρθωση
 • Μετρήσεις των δευτέρων παραγώγων του δυναμικού
 • Διαχρονικές μεταβολές της βαρύτητας
 • Το γεωδαιτικό ενδιαφέρον των ανωμαλιών της βαρύτητας μοντέλα βαρύτητας δυναμικό της βαρύτητας και γεωμετρία
 • Αναγωγές της βαρύτητας και ισοστασία
 • Βαρυτημετρικά δίκτυα μεγάλης ακρίβειας
 • Συμβολή των βαρυτημετρικών μετρήσεων στη γεωδυναμική
 • Δορυφορικές μέθοδοι παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Η βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 70% από γραπτή εξέταση επίλυσης προβλημάτων και κατά 30% από εργαστηριακές εργασίες

Γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων – ασκήσεων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Αράμπελος Δ., Τζιαβός Η. 2007. Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας της Γης. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 2. Αράμπελος Δ., 2000. Βαρυτημετρία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 3. Αραμπέλος, Δ. (1991). Στοιχεία Γεωφυσικών Διασκοπήσεων. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη.
 4. Κατσάμπαλος Κ. και Η. Τζιαβός. 1991. Φυσική Γεωδαισία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 

Ξενόγλωσση

 1. Heiskanen W. A., Moritz H., 1967. Physical Geodesy. Freeman & Co, San Francisco.
 2. Hofmann-Wellenhof B. and H. Moritz. 2005. Physical Geodesy. Springer eds.
 3. Moritz H. 1989. Advance Physical Geodesy. Wichmann eds.
 4. Torge W., 2001. Geodesy. 3rd Edition. Walter de Gruyter, Berlin.
 5. Torge W. 1989. Gravimetry. Walter de Gruyter, Berlin.
 6. Vanicek P., Krakiwsky E., 1992. Geodesy: The Concepts. Elsevier, New York.

 

Περιοδικά

 1. Journal of Geodesy. Springer eds.
 2. Journal of Geodetic Science