Πλοήγηση

Κωδικός Μαθήματος:

GEO8120

Semester:

Η' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Γιαννίου Μιχαήλ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • θα έχουν αποκτήσει μία ευρύτερη και πληρέστερη εικόνα των κυριοτέρων τεχνικών και συστημάτων πλοήγησης (πλοήγηση με ουράνια σώματα, με μαγνητική/γυροσκοπική πυξίδα, με αδρανειακά συστήματα, με επίγεια συστήματα ραδιοπλοήγησης, με δορυφορικά και υβριδικά συστήματα)
 • θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των γυροσκοπίων (μηχανικά, LRG, FOG, MEMS) και τη χρήση τους στα αδρανειακά συστήματα και τις γυροσκοπικές πυξίδες
 • θα έχουν κατανοήσει τα είδη (gimbalded, strapdown) των αδρανειακών συστημάτων και πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους (ολίσθηση, σφάλματα ευθυγράμμισης-πεδίου βαρύτητας)
 • θα έχουν κατανοήσει τους τρόπους συνδυασμένης επεξεργασίας GPS και INS
 • θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του φίλτρου Kalman και των πλεονεκτημάτων του για εφαρμογές πλοήγησης
 • θα είναι σε θέση να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για εφαρμογές πλοήγησης σε ξηρά και θάλασσα
 • θα μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν εργασίες που απαιτούν βασικές γνώσεις πλοήγησης
 • θα είναι σε θέση και να επεξεργάζονται τις κινηματικές μετρήσεις για τον υπολογισμό της τροχιάς κίνησης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ιστορική αναδρομή των τεχνικών πλοήγησης.
 • Βασικές έννοιες πλοήγησης (Γραμμές θέσης, dead reckoning, position fixing, μέτρα ακρίβειας στην πλοήγηση).
 • Ουράνια πλοήγηση,
 • πλοήγηση με ναυτικό χάρτη και πυξίδα,
 • πλοήγηση με επίγεια συστήματα ραδιοπλοήγησης (κυκλικά, υπερβολικά συστήματα, Loran-C, OMEGA),
 • πλοήγηση με Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) και συστήματα εκπομπής διορθωτικών σημάτων (EGNOS και WAAS),
 • επιταχυνσιόμετρα (μηχανικά, MEMS),
 • γυροσκόπια (μηχανικά, LRG, FOG, MEMS, γυροσκοπική πυξίδα, αναγωγές μετρήσεων)
 • αδρανειακά συστήματα (gimbalded, strapdown, ολίσθηση, σφάλματα ευθυγράμμισης-πεδίου βαρύτητας),
 • χρήση του φίλτρου Kalman στην πλοήγηση,
 • πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους,
 • πλοήγηση drones,
 • συνδυασμός GPS/INS,
 • ολοκληρωμένα συστήματα πλοήγησης.

 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • διεξαγωγή μετρήσεων με δορυφορικούς δέκτες υπό το πρίσμα των εφαρμογών πλοήγησης (αυτόνομος εντοπισμός, EGNOS, DGPS)
 • επεξεργασία κινηματικών μετρήσεων με λογισμικό γραφείου για τον καθορισμό της τροχιάς και των παραμέτρων κίνησης της πλατφόρμας
 • διασύνδεση δεκτών GPS με Η/Υ μέσω πρωτοκόλλου NMEA
 • υπολογισμό εμβέλειας ραδιοζεύξεων
 • επεξεργασία δεδομένων επιταχυνσιομέτρων

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 

Η βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 70% από γραπτή εξέταση και κατά 30% από ατομικές εργασίες.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα με ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων – ασκήσεων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Γιαννίου Μ. 2019. Τεχνικές και Συστήματα Πλοήγησης, Διδακτικές Σημειώσεις ΠΑ.Δ.Α.
 2. Ντούνης Χ., Δημαράκης Α., 2001. Ναυτιλία. Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

Ξενόγλωσση

 1. Hofmann-Wellenhof B., Legart K., Wieser M., 2003. Navigation: Principles of Positioning & Guidance, Springer, Berlin.
 2. Prasad R., Ruggieri M., 2005. Applied Satellite Navigation Using GPS, GALILEO, and Augmentation Systems. Artech House, Norwood, MA.
 3. Farrell J., 2008. Aided Navigation: GPS with High Rate Sensors. McGraw-Hill, New York.
 4. Farrell J., Barth M., 1998. The Global Positioning System & Inertial Navigation. McGraw-Hill, N.York.
 5. Allan A., 2004. Maths for Map Makers. 2nd edition, Whittles Publishing, Scotland.