Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

GEO2040

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Γιαννίου Μιχαήλ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των βασικών τοπογραφικών οργάνων (θεοδόλιχα, ταχύμετρα, γεωδαιτικοί σταθμοί, χωροβάτες)
 • θα έχουν κατανοήσει τα σφάλματα που υπεισέρχονται στις τοπογραφικές μετρήσεις (οργάνων, περιβάλλοντος) και των τεχνικών αντιμετώπισής τους
 • θα έχουν κατανοήσει τις τεχνικές μέτρησης με τα τοπογραφικά όργανα (δύο θέσεις τηλεσκοπίου, μέτρηση σε περιόδους, ταχυμετρική μέθοδος, χωροστάθμηση με μετάβαση και επιστροφή κλειστή/ακτινωτή χωροστάθμηση)
 • θα είναι σε θέση να χειρίζονται τα τοπογραφικά όργανα (θεοδόλιχα δευτερολέπτου, ταχύμετρα, μηχανικοί και ψηφιακοί χωροβάτες, γεωδαιτικοί σταθμοί)
 • θα είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο όργανο και την κατάλληλη τεχνική μετρήσεων που απαιτεί κάθε εργασία ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ακρίβειας.
 • θα μπορούν να επεξεργάζονται τις μετρήσεις που πραγματοποιούν και να υπολογίζουν τα τελικά αποτελέσματα καθώς και να προσδιορίζουν και αξιολογούν την ακρίβεια των μετρήσεων που πραγματοποιούν.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 • Όργανα και τεχνικές μέτρησης γωνιών και διευθύνσεων: Περιγραφή θεοδολίχου, των μερών του και του τρόπου λειτουργίας του. Συστήματα κατακορύφωσης και αναγνώσεων, οπτικομηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα ανάγνωσης. Μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα και οπτικό πεδίο τηλεσκοπίου. Απόδοση θεοδολίχων. Κατηγορίες θεοδολίχων. Συνθήκες θεοδολίχων, έλεγχοι και ρυθμίσεις (κατακορυφότητα πρωτεύοντα άξονα, καθετότητα σκοπευτικού-δευτερεύοντα άξονα, δείκτης κατακόρυφου κύκλου). Σφάλματα οργάνων (διαίρεσης και εκκεντρότητας κύκλων, καθετότητας αξόνων). Μέθοδοι μέτρησης γωνιών (μέθοδος περιόδων, διευθύνσεων). Συστήματα κέντρωσης. Εκτίμηση ακρίβειας γωνιομετρήσεων.
 • Όργανα και τεχνικές μετρήσεις μηκών: Μηχανικές μέθοδοι. Οπτικές μέθοδοι (παραλλακτική μέθοδος, ταχυμετρία) Ηλεκτρομαγνητική μέτρηση μηκών EDM (ατμοσφαιρικές διορθώσεις, σταθερά πρίσματος).
 • Σύγχρονοι γεωδαιτικοί σταθμοί: Βασική κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Όργανα και τεχνικές μετρήσεις υψομετρικών διαφορών: Σφάλματα λόγω καμπυλότητας της Γης και διάθλασης. Χωροβάτης. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες χωροβατών. Αυτόματοι χωροβάτες. Συνθήκες, έλεγχοι. Χωροσταθμικοί κανόνες (σταδίες). Σφάλματα χωροβάτη, συστηματικά και τυχαία σφάλματα μετρήσεων με χωροβάτη. Γεωμετρική χωροστάθμηση, χωροσταθμική όδευση (απλή-διπλή), σφάλμα κλεισίματος, επιτρεπτά όρια.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

 • Ταχύμετρο-θεοδόλιχο: κέντρωση-οριζοντίωση, σκόπευση σημείων, λήψη αναγνώσεων.
 • Μετρήσεις με τη μέθοδο των περιόδων.
 • Επεξεργασία των μετρήσεων και υπολογισμοί.
 • Διεξαγωγή και επεξεργασία ταχυμετρικών μετρήσεων με χρήση σταδίας.
 • Χωροβάτης: λήψη μετρήσεων με αναλογικό αυτόματο χωροβάτη.
 • Διεξαγωγή και επεξεργασία μετρήσεων χωροστάθμησης (απλής και διπλής, ακτινωτής).
 • Χρήση ψηφιακού χωροβάτη.
 • Γεωδαιτικός σταθμός: Χειρισμός και παραμετροποίηση (ατμοσφαιρικές αναγωγές EDM, σταθερά πρίσματος).
 • Αποτύπωση περιορισμένης έκτασης, ραπορτάρισμα συντεταγμένων, απόδοση σχεδίου.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Η βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 90% από γραπτή εξέταση και κατά 10% από εξέταση στη χρήση των βασικών τοπογραφικών οργάνων.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων – ασκήσεων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Βλάχος Δ., 1987. Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ.
 2. Καλτσίκης Χ., Φωτίου Α., 1999. Γενική τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 3. Ρωσσικόπουλος Δ., 2006. Μέτρον Γεωμετρικόν. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 4. Τσούλης Δ., 2004. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 

Ξενόγλωσση

 1. Allan A.L., Hollwey J.R., Maynes J.H.B., Amin A., 1980. Practical Field Surveying and Computations. Heinmann, Portsmouth, ΝΗ.
 2. Bannister A., Raymond S., Baker R., 1998. Surveying. 7th edition. Prentice Hall, New Jersey.
 3. Burnside D., 1991. Electronic Distance Measurement. 3rd edition, BSP Professional Books, UK.
 4. Cooper M. A. R., 1982. Modern Theodolites and Levels, 2nd edition, Granada Publishing.
 5. Deumlich F., 1982. Surveying Instruments. Walter de Gruyter, Berlin.
 6. Fialovszky L., 1991. Surveying Instruments and their Operational Principles. Elsevier, New York.
 7. Rüger J. M., 1996. Electronic Distance Measurement – An Introduction. 4th edition, Springer Verlag, Berlin
 8. Saastamoinen J.J., 1967. Surveyor’s Guide to Electromagnetic Distance Measurement. University of Toronto Press.