Προγραμματιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι

Κωδικός Μαθήματος:

GEO2020

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Κεσίδης Αναστάσιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

 • να εισάγει τον φοιτητής στις προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού
 • να παρουσιάσει στον φοιτητή μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων
 • να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών και διεπαφών χρήστη
 • να κατανοήσει ο φοιτητής την δομή των αλγορίθμων και της πολυπλοκότητάς τους
 • να εισάγει τον φοιτητή στις μεθοδολογίες σχεδιασμού αλγορίθμων μέσω της επίλυσης προβλημάτων με χρήση διαφορετικών αλγοριθμικών προσεγγίσεων

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές λογισμικού που να επεξεργάζονται ή/και να απεικονίζουν δεδομένα
 •  επεξεργάζεται σύνθετες δομές και πηγές δεδομένων
 • επιλέγει την καταλληλότερη τεχνική (π.χ. ταξινόμησης ή αναζήτησης) ανάλογα με το πρόβλημα
 • αξιολογεί τις αλγοριθμικές λύσεις υπολογίζοντας την πολυπλοκότητά τους και προσδιορίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση του αλγορίθμου
 • αναπτύξει σύγχρονες εφαρμογές αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Συναρτήσεις.
 • Εμβέλεια και ορατότητα συναρτήσεων.
 • Αναδρομικές συναρτήσεις.
 • Συναρτήσεις με πίνακες.
 • Διανύσματα, πίνακες, μητρώα και πράξεις μεταξύ τους.
 • Διαχείριση αλφαριθμητικών (strings).
 • Σύνθετες τεχνικές δεικτοδότησης.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων.
 • Πολυπλοκότητα.
 • Τεχνικές ταξινόμησης και αναζήτησης.
 • Σύγκριση απόδοσης αλγορίθμων.
 • Βασικές δομές αναπαράστασης δεδομένων.
 • Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων από δυαδικά αρχεία και αρχεία κειμένου.
 • Γραφικά και τεχνικές απεικόνισης σε δύο και τρεις διαστάσεις.
 • Διεπαφή χρήστη.
 • Εφαρμογές σε προβλήματα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι)

ΙΙΙ. Εκπόνηση εργασιών (projects)

Η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην αίθουσα διαλέξεων και μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Charles F. Van Loan & K-Y Daisy Fan, 2012. Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία, Εκδόσεις DaVinci.
 2. Χατζίκος Ε., 2016. Matlab για επιστήμονες και μηχανικούς, Εκδόσεις Τζιόλα.
 3. Gilat Α., 2008. Matlab: An Introduction with Applications, John Wiley.
 4. Moore H., 2017. MATLAB for Engineers, Pearson.