Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

GEO10010

Εξάμηνο:

Ι' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Μονάδες ECTS:

30


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή / και έρευνα. Παράλληλα, ο φοιτητής/τρια αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Μέσω της Διπλωματικής Εργασίας ο φοιτητής/τρια με την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ καλείται να αναπτύξει τις ικανότητες κριτικής και συνδυαστικής σκέψης, οργάνωσης και ανάλυσης για τη διερεύνηση σε βάθος ενός διακριτού θέματος ειδίκευσης που τον ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση. Με αυτή την έννοια, η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας θεωρείται καίριας σημασίας ενώ μέσω αυτής παρέχεται στον τελειόφοιτο φοιτητή/τρια η ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας σημαίνει, έτσι, ότι πλέον ο φοιτητής/τρια, έχει κατανοήσει το θεωρητικό υπόβαθρο των σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνικών του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει με σαφήνεια τα όρια ενός
προβλήματος προς επίλυση, να αναγνωρίζει με πληρότητα όλες τις βασικές αλλά και δευτερεύουσες πτυχές του, εστιάζοντας στα σημεία-κλειδιά. Επίσης, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί με κριτικό και συνθετικό πνεύμα τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για μία συγκεκριμένη θεματική περιοχή, να σχεδιάζει ένα ερευνητικό πλάνο και να αναπτύσσει κατάλληλη μεθοδολογία προσέγγισης και διερεύνησης ενός θέματος υπό μελέτη.

Τέλος, θα μπορεί να τεκμηριώνει τις απόψεις και την επιχειρηματολογία του, θα γνωρίζει να συντάσσει ένα επιστημονικό δοκίμιο, θα αναγνωρίζει και να αξιολογεί την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων επίλυσης ενός προβλήματος και θα μπορεί να πραγματοποιεί επιτυχώς μία ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θέματος μέσω Τ.Π.Ε.

 

Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση της ΔΕ γίνεται με τη δημόσια υποστήριξή της και βαθμολογία από τριμελή επιτροπή.

Προφορική εξέταση (Διαμορφωτική)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

H Διπλωματική Eργασία (ΔE) είναι το αποτέλεσμα της σπουδής του φοιτητή στο Tμήμα. Kάθε χρόνο οι Tομείς του Τμήματος ανακοινώνουν τα θέματα των ΔE που προτείνονται στους φοιτητές. Η ΔΕ επιλέγεται από το 9ο εξάμηνο και αφού γίνει η επιλογή Ροής και ο φοιτητής έχει περάσει 40 συνολικά μαθήματα. Εκπονείται στη Ροή επιλογής. Είναι δυνατόν να εκπονούνται ΔΕ και σε περισσότερες από τη μία Ροή με την προϋπόθεση ότι ο κύριος επιβλέπων θα είναι από τη Ροή επιλογής. Το χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΔΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 εξάμηνα, διαφορετικά ο φοιτητής χάνει το συγκεκριμένο θέμα, εκτός εάν υπάρχει αιτιολόγηση για παράταση από το κύριο επιβλέποντα. Για οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με την επιλογή του θέματος της ΔE κατά Ροή, οι φοιτητές μπορεί να απευθύνονται στον αντίστοιχο Φοιτητικό Σύμβουλο.