Φιλοσοφία των Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος:

GEO 1070

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη φιλοσοφία καθώς και την επιστημολογία και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, όντας ικανοί να προβαίνουν σε σχετικές αξιολογικές κρίσεις.
 • Να γνωρίζουν την ιστορική διαδρομή των βασικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων και να είναι ενήμεροι των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων και να έχουν τη δεξιότητα να επιχειρηματολογούν σχετικά.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με τα εξεταζόμενα φιλοσοφικά ζητήματα.
 • Να έχουν εμπεδώσει τη σχέση των εξεταζόμενων θεμάτων με τη διαχρονική άσκηση του επαγγέλματος του τοπογράφου/γεωπληροφορικού μηχανικού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και την αειφορία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία, έννοιες και ορισμοί.
 2. Επιστήμη, τεχνολογία, καινοτομία και τα πρόσφατα επιτεύγματά τους.
 3. Η φιλοσοφία των επιστημών: πολιτικές, κοινωνιολογικές και άλλες επεκτάσεις.
 4. Συναφείς έννοιες: Πνεύμα-Ύλη, Χώρος-Χρόνος, Είναι-Φαίνεσθαι, Τέχνη-Τεχνική.
 5. Λογικός Θετικισμός. Επιστημονική εξήγηση και επικύρωση επιστημονικών υποθέσεων.
 6. Ντετερμινισμός και φυσικές επιστήμες.
 7. Ο χώρος και ο χρόνος.
 8. Επιστήμες και προστασία του περιβάλλοντος.
 9. Σύγχρονα ζητήματα: ηθική, αξιοπρέπεια, ταυτότητα φύλου, μειονότητες, δημοκρατία, κ.ά.
 10.  Συνέπειες/προοπτικές για τους επιστήμονες (τοπογράφους) μηχανικούς.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Αυγελής, Νίκος, ‘Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης’, Σταμούλης, 2010
 2. Ρουσόπουλος, Γιώργο, ‘Φιλοσοφία της Επιστήμης’, Liberal Books, 2011.
 3. Sismondo, Sergio, ‘Εισαγωγή στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας’. Mετάφρ. Βαρβάρα Σπυροπούλου, επιμ. Μανώλης Πατηνιώτης, Liberal Books, 2016.