Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία)

Κωδικός Μαθήματος:

GEO4010

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5Καθηγητές Μαθήματος

Πέτσα Έλλη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός. Κατά πρώτον: να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τον βασικό στόχο μιας φωτογραμμετρικής διαδικασίας αλλά και να εξοικειωθούν με το πλήρες εύρος των σύγχρονων εφαρμογών της Φωτογραμμετρίας, την χρησιμότητά της στα έργα Μηχανικού και την συνέργειά της με άλλες μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας τρισδιάστατης πληροφορίας. Και κατά δεύτερον: να εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες και τα θεμελιώδη προβλήματα της Φωτογραμμετρίας, να αντιληφθούν πλήρως την γεωμετρία της εικόνας και τις παραμορφώσεις της, να κατανοήσουν την γεωμετρία   του   στερεοζεύγους,   να   μάθουν   να   εκτιμούν   την   αναμενόμενη   ακρίβεια   των αποτελεσμάτων μιας βασικής φωτογραμμετρικής διαδικασίας, και, τέλος, να εφαρμόσουν πρακτικά αυτή την γνώση σε ασκήσεις πράξης πραγματοποιώντας και αξιολογώντας ορισμένες θεμελιώδεις μετρητικές εφαρμογές με εικόνες. Έτσι, το μάθημα αυτό συνιστά, παράλληλα, το απαραίτητο υπόβαθρο για τα επόμενα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Φωτογραμμετρίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος σημαίνει ότι πλέον ο φοιτητής/τρια:

 • Έχει κατανοήσει πλήρως την ιδιαιτερότητα του επιστημονικού-τεχνολογικού πεδίου της Φωτογραμμετρίας, αντιλαμβανόμενος/η παράλληλα την συνάφεια και συνέργειά του με τις άλλες τεχνικές μετρήσεων που χρησιμοποιεί ο Μηχανικός Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Γεωδαισία, Τηλεπισκόπηση)
 • Μπορεί να χειρίζεται με επάρκεια τις βασικές έννοιες που ορίζουν την γεωμετρία της εικόνας (προοπτική απεικόνιση), έχοντας αντιληφθεί τις βασικές πηγές σφάλματος και τις τεχνικές διόρθωσής τους
 • Έχει εμπεδώσει την βασική φωτογραμμετρική μεθοδολογία (διεικονική/στερεοσκοπική) για τον προσδιορισμό του τρισδιάστατου χώρου, την οποία μπορεί πλέον να προσαρμόσει για κάθε αντίστοιχη περίπτωση
 • Έχει εξασκηθεί στην πρακτική εφαρμογή των εννοιών που διδάχθηκε ώστε να είναι σε θέση να συνδέει το θεωρητικό υπόβαθρο που απέκτησε με την παραγωγή και αξιολόγηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων
 • Έτσι, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει στην πράξη τα θεμελιώδη φωτογραμμετρικά προβλήματα (φωτογραμμετρική οπισθοτομία και εμπροσθοτομία, βαθμονόμηση μηχανής, σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός) και να πραγματοποιεί σχετικά απλές μονοεικονικές και διεικονικές μετρητικές εφαρμογές
 • Έχει την ικανότητα, αξιοποιώντας και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει σε προηγούμενα εξάμηνα των σπουδών του σε θέματα προγραμματισμού και επίλυσης συνορθώσεων με Μ.Ε.Τ., να αναπτύξει κώδικα για την επίλυση των θεμελιωδών φωτογραμμετρικών προβλημάτων
 • Κατέχει, τέλος, όλες τις γνώσεις που του/της επιτρέπουν να παρακολουθήσει άνετα τα επόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Φωτογραμμετρία ΙΙ και Φωτογραμμετρία ΙΙΙ).

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην Φωτογραμμετρία. Η σημασία της Φωτογραμμετρίας για τον Τοπογράφο Μηχανικό και την σύγχρονη Γεωματική. Ιστορική εξέλιξη, διαίρεση, εφαρμογές, προϊόντα. Αναλογική και ψηφιακή εικόνα. Η κεντρική προβολή και οι ιδιότητές της. Κλίμακα αυστηρά κατακόρυφης εικόνας, εκτροπή λόγω αναγλύφου, σημεία φυγής εικόνας. Μηχανές και πλατφόρμες φωτογραμμετρικών λήψεων. Συστήματα αναφοράς εικόνας και χώρου. Δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι γραμμικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Πίνακες στροφής. Μετρήσεις εικονοσυντεταγμένων. Φωτοσταθερά σημεία. Εσωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Διορθώσεις εικονοσυντεταγμένων, ακτινική διαστροφή φακών. Εξωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Η συνθήκη συγγραμμικότητας ως μαθηματικό μοντέλο της κεντρικής προβολής. Κλίμακα κεκλιμένης εικόνας. Θεμελιώδη φωτογραμμετρικά   προβλήματα.   Φωτογραμμετρική   οπισθοτομία   –   Φωτογραμμετρική   εμπροσθοτομία   – Βαθμονόμηση μηχανής. Η γεωμετρία του στερεοζεύγους. Κανονική διάταξη λήψης. Κατά μήκος και κατά πλάτος επικάλυψη. Στερεοσκοπική παράλλαξη και στερεοσκοπική παρατήρηση. Αναλυτικοί προσανατολισμοί στερεοζεύγους. Η συνθήκη συνεπιπεδότητας. Σχετικός προσανατολισμός στερεοζεύγους. Απόλυτος προσανατολισμός στερεομοντέλου. Βασικές αρχές φωτογραμμετρικών οργάνων. Μονοεικονική φωτογραμμετρία. Φωτογραμμετρική αναγωγή επίπεδων αντικειμένων.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (70%), με συνδυασμό ερωτήσεων κρίσης και αριθμητικών ασκήσεων
 • Αξιολόγηση της απόδοσης στις εργαστηριακές ασκήσεις (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Δερμάνης Α., 1991. Αναλυτική Φωτογραμμετρία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 2. Kraus K., 2003. Φωτογραμμετρία. Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι. Τόμος 1. Εκδόσεις ΤΕΕ, Αθήνα.
 3. Πατιάς Π., 1991. Εισαγωγή στην Φωτογραμμετρία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 4. Πέτσα Ε., 2000. Θεμελιώδεις Έννοιες και Θεμελιώδη Προβλήματα της Φωτογραμμετρίας. Σπουδαστικές Σημειώσεις ΤΕΙ Αθήνας.

 

Ξενόγλωσση

 1. Mikhail E.M., Bethel J.S., McGlone J.C., 2001. Introduction to Modern Photogrammetry. John Wiley & Sons, Inc., New York
 2. Wolf P.R., DeWitt B.A., 2000. Elements of Photogrammetry with Applications in GIS. McGraw- Hill, New York.