Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος

Κωδικός Μαθήματος:

GEO3070

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος οι οποίες συνδέονται με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα στον διεθνή χώρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα περιβαλλοντικά προβλήματα του ελληνικού χώρου. Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και των διαδικασιών του θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αναπτυξιακά έργα. Δίνεται έμφαση στη συνεισφορά του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στην μελέτη της Φυσικής Γεωγραφίας και του Περιβάλλοντος μέσω των μεθόδων και τεχνικών που διδάσκονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και τη σύνδεσή τους με τα περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Έχει κατανόηση των βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και των μηχανισμών που τα δημιουργούν στον διεθνή χώρο και την Ελλάδα
 • Έχει κατανόηση της σχέσης μεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
 • Έχει γνώση των μέτρων και των τεχνικών με τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος
 • Έχει γνώση των φορέων, της νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων που διέπουν τη Διαχείριση Περιβάλλοντος διεθνώς, με έμφαση στους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς θεσμούς και τη νομοθεσία.
 • Έχει γνώση του θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μπορεί να αναγνωρίζει σε προκαταρκτικό επίπεδο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αναπτυξιακά έργα
 • Μπορεί να συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη ή Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στον διεθνή χώρο και την Ελλάδα
 • Ηλεκτρονικές πηγές περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Ατμόσφαιρα και ατμοσφαιρική ρύπανση, μέτρα αντιμετώπισης
 • Κλιματολογία και κλιματική αλλαγή, διεθνείς συμβάσεις
 • Υδρολογικά φαινόμενα, επάρκεια, ποιότητα και ρύπανση υδάτων, διαχείριση υδατικών πόρων, βιολογικοί καθαρισμοί
 • Εδάφη και υποβάθμιση εδάφους, διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Ορυκτοί φυσικοί πόροι και το πρόβλημα της εξάντλησης των πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ήπιες μορφές ενέργειας
 • Οικοσυστήματα και προστατευόμενες φυσικές περιοχές (υγρότοποι, δάση, περιοχές NATURA)
 • Νομοθεσία – Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση η οποία περιλαμβάνει ανάπτυξη στοιχείων θεωρίας (70%)

ΙΙ. Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας (30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Βαβίζος Γ., Βερροιόπουλος Γ., Bendali F. 2008. Εγχειρίδιο Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος, Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 2. Βουβαλίδης Κ. 2011. Φυσική Γεωγραφία, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη.
 3. Γεωργόπουλος Α. Νικολάου Κ., Δημητρίου Α., Γαβριλάκης Κ., και Μπλιώνης Γ. (2014). Γη, ένας μικρός και εύθραυστος Πλανήτης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
 4. Θεμέλαρου Σ., Πανέτσος Λ., Πανέτσος Σ. 2009. Περιβάλλον, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη.
 5. Tyler Miller G. JR.1999. Βιώνοντας το Περιβάλλον,Τόμος Ι και ΙΙ, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
 6. Wright, R.T. και Boorse, D.F. 2013. Περιβαλλοντική Επιστήμη. Προς ένα βιώσιμο μέλλον, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση

 1. De Blij H. J. , Muller P. O., Burt J.E., Mason J. A. 2013. Physical Geography: The Global Environment, Oxford University Press.
 2. Glasson J., Therivel R. and Chadwick A. 2005. Introduction to Environmental Impact Assessment, 3rd Edition, Routledge.
 3. Holden J. 2017. An Introduction to Physical Geography and the Environment, 4th Edition Pearson, Harlow, England.
 4. Lemmens M. 2011. Geo-information: Technologies, Applications and the Environment, Springer
 5. Russo M. 2008. Environmental Management: Readings and Cases, 2nd Edition, Sage Publications.
 6. Strahler A.H., 2013. Introducing Physical Geography, 6th edition, John Wiley.