Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία

Κωδικός Μαθήματος:

GEO 3060

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής / τρια θα:

 • σχεδιάζουν με τη βοήθεια των Μεθόδων Παραστάσεων-Απεικονίσεων αντικείμενα του τρισδιάστατου χώρου και ιδιαιτέρως αντικείμενα που αφορούν στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού.
 •  κατανοούν την υπάρχουσα αντιστοιχία μεταξύ ενός τρισδιάστατου αντικειμένου και των δισδιάστατων παραστάσεών του και αντιστρόφως.
 • διευκολυνθούν στην κατανόηση των μεθόδων δημιουργίας των παραστάσεων-εικόνων, δηλαδή των τελικών σχεδίων που εμφανίζονται στις οθόνες των υπολογιστών, όταν θα σχεδιάζουν με την βοήθεια των CAD προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να υπερβαίνουν τις συνήθεις δυνατότητες και κυρίως τη περιορισμένη νοοτροπία του συνήθους χρήστη σχεδιαστικών προγραμμάτων.
 • μεταβαίνουν από το σχεδιαστικό αποτέλεσμα μιας Μεθόδου στο αντίστοιχο μιας άλλης και να επεξηγούν γεωμετρικά τη δυνατότητα αυτή των CAD προγραμμάτων.
 • αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τη γεωμετρική δομή των ιδίων των σχεδίων.
 • αναγνωρίζουν το είδος της Μεθόδου Παράστασης που χρησιμοποιήθηκε σε υπάρχον σχέδιο και να μπορούν, όταν είναι αναγκαίο, να δικαιολογήσουν την εκάστοτε συγκεκριμένη επιλογή.
 • αποκτήσουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τις γεωμετρικές ιδιότητες του τρισδιάστατου χώρου, συνεισφέροντας με τα μαθήματα αυτά στην ανάπτυξη της απαραίτητης γνωστικής υποδομής τους.
 • είναι σε θέση να μελετούν γεωμετρικές έννοιες και στερεά του χώρου, αποκτώντας τις απόλυτα αναγκαίες βάσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση μαθημάτων ειδικότητας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Α. Γενικά περί Προβολών
Κεντρική Προβολή. Παράλληλη Προβολή. Ορθή Προβολή.

Β. Μέθοδοι Παραστάσεων-Απεικονίσεων
Μελέτη των βασικών αρχών των «Μεθόδων Παραστάσεων-Απεικονίσεων» που χρησιμοποιούνται πάντοτε από όλους τους μηχανικούς και ιδιαίτερα από τους Τοπογράφους Μηχανικούς και των οποίων τα αποτελέσματα εμφανίζονται σήμερα στις οθόνες των Η/Υ, όταν γίνεται χρήση λογισμικών τύπου CAD.
1. Παράσταση σε δύο επίπεδα προβολής (Μέθοδος Monge).
2. Αξονομετρία.
3. Προοπτική.
4. Παράσταση σε ένα επίπεδο προβολής με υψόμετρο
(Τοπογραφική Μέθοδος ή Υψομετρία ).

 

Εργαστηριακό Μέρος

 • Παραστάσεις γεωμετρικών αντικειμένων με τις Μεθόδους Παράστασης.
 • Μετατροπή μιας παράστασης ενός αντικειμένου σε άλλου είδους Παράσταση.
 • Τομές επιφανειών.
 • Αναπτύγματα.
 • Έννοιες Προοπτικής Γεωμετρίας, όπως σημεία φυγής, ευθείες φυγής κλπ.
 • Εφαρμογές των Μεθόδων Παράστασης σε προβλήματα που συναντώνται στην άσκηση του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

 • Τελικό διαγώνισμα, 50%
 • Εργαστηριακό διαγώνισμα, 50%

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Μέθοδοι Παραστάσεων, Λευκαδίτης Γιώργος
 2. ΣτοιχείαΠαραστατικήςΓεωμετρίας, ΛόκκαςΘεοδ., Εκδόσεις Γκιουρδας.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education