Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Διευθετήσεις Υδατορεμάτων

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9070

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Φελώνη Ελισσάβετ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής / τρια θα :

 •  κατανοεί τις ιδιομορφίες της ροής σε ανοιχτούς αγωγούς και φυσικά υδατορεύματα και ποταμούς και θα είναι σε θέση να ταξινομήσει τις ροές (μόνιμη – μή μόνιμη, ομοιόμορφη –ανομοιόμορφη, βραδέως – ταχέως μεταβαλλόμενη).
 • κατανοεί το φαινόμενο του υδραυλικού άλματος και γνωρίζει τις καμπύλες ανομοιόμορφης βαθμιαία μεταβαλλόμενης ροής και την μέθοδο υπολογισμού της καμπύλης υπερύψωσης.
 • γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταφοράς φερτών υλικών από τα ποτάμια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τεχνικών έργων.
 • κατανοεί τον ρόλο και τη λειτουργία των βασικών υδραυλικών έργων ελέγχου όπως οι υπερχειλιστές, οι αναβαθμοί και τα θυροφράγματα.
 • γνωρίζει την νομοθεσία που διέπει τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης χειμάρρων.
 • είναι σε θέση να κάνει τους υδραυλικούς υπολογισμούς σε απλές περιπτώσεις μόνιμης ροής.
 • είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το λογισμικό HEC-RAS (River Analysis System) για την οριοθέτηση – διευθέτηση χειμάρρων.
 • συνεργάζεται με συμφοιτητές του/της για την εκπόνηση σχετικών μελετών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή – Αντικείμενο. Βασικές εξισώσεις μόνιμης ροής. Επισκόπηση θεωρίας κρίσιμης ροής. Εφαρμογές.
 • Ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικός σχεδιασμός αγωγών για ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικά βέλτιστη διατομή.
 • Ανομοιόμορφη βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Ταξινόμηση καμπύλων. Ποιοτική ανάλυση, διατομές ελέγχου. Καμπύλη υπερύψωσης (backwater curve). Ποσοτική ανάλυση-Υπολογισμός μηκοτομής ελεύθερης επιφάνειας σε τεχνητούς και φυσικούς αγωγούς.
 • Υδραυλικό άλμα. Χαρακτηριστικά και έλεγχος άλματος. Καταστροφή ενέργειας. Λεκάνες ηρεμήσεως και αναβαθμοί ελεύθερης πτώσης.
 • Ταχέως μεταβαλλόμενη ροή. Υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης. Πλευρικοί υπερχειλιστές. Εκχειλιστές φραγμάτων. Βαθμιδωτοί υπερχειλιστές. Θυροφράγματα.
 • Μη Μόνιμη Ροή: Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Εξισώσεις St. Venant. Κινηματικό κύμα. Ταχέως μεταβαλλόμενη ροή. Διόδευση πλημμύρας. Υδρολογικές μέθοδοι (Muskingum).
 • Μεταφορά φερτών υλών: Έναρξη κίνησης, σχηματισμοί κοίτης ποταμών, φορτίο πυθμένα και φορτίο σε αιώρηση. Μέθοδοι μέτρησης – υπολογισμού.
 • Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων. Διαβρώσεις στα βάθρα γεφυρών. Ο κώδικας HEC- RAS (River Analysis System). Παρουσίαση και εφαρμογές.
 • Οριοθέτηση και διευθέτηση χειμάρρων: νομοθεσία και εφαρμογές.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Τελικό διαγώνισμα, 70%
 • Άσκηση πράξης, 30%

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 2ος τόμος, Daugerty – Franzini. Εκδόσεις Φούντας
 2. Στοιχεία Φυσικής Υδρολογίας, G. Hornberger et al. Εκδόσεις ΙΩΝ, 2014. Μετάφραση-Επιμέλεια Σ.Η.Καραλής

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 1. Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers
 2. Water Science and Technology, IWA Publishing
 3. ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, έκδοση της Ελληνικής Υδροτεχνικής Εταιρείας