Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Κωδικός Μαθήματος:

GEO4020

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

Ηλιοδρομίτης Αθανάσιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και μέτρηση τοπογραφικών δικτύων, την προεπεξεργασία των παρατηρήσεων, την συνόρθωση και τον έλεγχο της ποιότητας των οριζοντίων και κατακόρυφων δικτύων.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να σχεδιάζουν τοπογραφικά δίκτυα βάσει κατάλληλων κριτηρίων ποιότητας,
 • να εγκαθιστούν και να μετρούν στοιχεία των τοπογραφικών δικτύων,
 • να αναπτύσουν και να ιδρύουν τοπογραφικά δίκτυα ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθοδολογίες,
 • να συνδυάζουν τοπογραφικά δεδομένα και χρησιμοποιώντας κριτήρια βέλτιστης εκτίμησης
 • να υπολογίζουν συντεταγμένες ακριβείας,
 • να εκτιμούν την ακρίβεια των συντεταγμένων που υπολογίζουν,
 • να ελέγχουν τις τοπογραφικές παρατηρήσεις βάσει συγκεκριμένων στατιστικών ελέγχων πριν (προεπεξεργασία) και μετά τη διαδικασία της συνόρθωσης,
 • να αξιολογούν τα αποτελέσματα της συνόρθωσης των παρατηρήσεων και να κρίνουν την αξιοπιστία των παρατηρήσεων,
 • να γνωρίζουν τις διαδικασίες ένταξης και εξάρτησης τοπογραφικών δικτύων στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκεψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Τοπογραφικά δίκτυα, βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Εγκατάσταση και μέτρηση δικτύων
 • Αναγνώριση περιοχής, σήμανση και επισήμανση κορυφών δικτύου
 • Μέτρηση δικτύων
 • Παρατηρήσεις οριζοντίων γωνιών, διευθύνσεων, αποστάσεων, υψομετρικών διαφορών
 • Προεπεξεργασία παρατηρήσεων. Ακρίβεια γωνιομετρήσεων.
 • Συνόρθωση σταθμού
 • Αναγωγή γωνιομετρήσεων στο προβολικό επίπεδο
 • Μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων. Αναγωγές και επιδράσεις τους στην ακρίβεια.
 • Παρατηρήσεις γεωμετρικής χωροστάθμησης. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων πριν από την συνόρθωση. Επιλογή κατάλληλων οργάνων σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τα κριτήρια αξιοπιστίας.
 • Παρατηρήσεις κατακόρυφων γωνιών
 • Σχεδιασμός και συνόρθωση τοπογραφικών δικτύων
 • Συνόρθωση οριζοντίων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων παρατήρησης. Ένταξη των δικτύων.
 • Συνόρθωση οριζοντίων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων συνθηκών. Αξιολόγηση ποιότητας των οριζοντίων δικτύων. Έλεγχος αξιοπιστίας, εκτίμηση ακρίβειας.
 • Συνόρθωση και έλεγχος της ποιότητας κατακόρυφων δικτύων
 • Συνόρθωση κατακόρυφων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων παρατήρησης
 • Συνόρθωση κατακόρυφων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων συνθηκών
 • Έλεγχος ακρίβειας και αξιοπιστίας κατακόρυφων δικτύων
 • Σχεδιασμός των δικτύων με κριτήρια ποιότητας
 • Μέτρα ακρίβειας για τον σχεδιασμό ενός δικτύου
 • Εσωτερική και εξωτερική αξιοπιστία των δικτύων

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των τοπογραφικών μετρήσεων για την εγκατάσταση ενός δικτύου και την προεπεξεργασία, επίλυση και αξιολόγηση μετρήσεων οριζόντιου και κατακόρυφου δικτύου.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει κατά 70% από γραπτή αξιολόγηση επίλυσης προβλημάτων και κατά 30% από εργαστηριακή εργασία. 

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων – ασκήσεων και Εργαστηριακές Ασκήσεις.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 1. Βλάχος Δ., 1987. Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ.
 2. Δερμάνης Α., 1990. Συνορθώσεις Παρατηρήσεων και Θεωρία Εκτίμησης. Τόμος 2. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 3. Δερμάνης Α., Φωτίου Α., Ρωσσικόπουλος Δ., 1999. Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων. Εκδόσεις Ζήτη,Θεσσαλονίκη.
 4. Δερμάνης Α., Φωτίου Α., 1999. Μέθοδοι και Εφαρμογές Συνόρθωσης Παρατηρήσεων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 5. Ρωσσικόπουλος Δ., 1999. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Ξενόγλωσση

 1. Baarda W., 1967. Statistical Concepts in Geodesy. Netherlands Geodetic Commission, Publications on Geodesy, New Series, Vol. 2, No.4, Delft.
 2. Hazay I., 1970. Adjusting Calculations in Surveying. Akademiai Kiado, Budapest.
 3. Kuang S., 1996. Geodetic network analysis and optimal design: Concepts and Applications. Sams Publications, Sterling, IL.
 4. Mackenzie P. A., 1985. Design and Assessment of Horizontal Survey Networks. The University of Calgary.
 5. Vanicek P., Krakiwsky E., 1992. Geodesy: The Concepts. Elsevier, New York.