Υδραυλική Υπογείων Υδάτων

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9160

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Φελώνη Ελισσάβετ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής / τρια θα :

 • κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά της κίνησης του νερού στο υπέδαφος.
 • γνωρίζειτον νόμο του Darcy και τις εφαρμογές του.
 • γνωρίζει την σημασία των βασικών ιδιοτήτων των υπόγειων υδροφορέων: υδραυλική αγωγιμότητα, γεωμετρική διαπερατότητα και πορώδες.
 • γνωρίζει την λειτουργία και τα βασικά μεγέθη σχεδιασμού των λιμένων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Το νερό στο υπέδαφος
 • Προσέγγιση ισοδύναμου συνεχούς μέσου
 • Υδραυλική των υπόγειων νερών, μόνιμη και μη μόνιμη ροή
 • Κίνηση του υπόγειου νερού – Νόμος του Darcy και υδραυλική αγωγιμότητα: Υδραυλικό φορτίο, υδραυλική κλίση, το πείραμα του Darcy, ο νόμος του Darcy, υδραυλική αγωγιμότητα, γεωμετρική διαπερατότητα, μεταφορικότητα ή διαβιβαστικότητα, υπολογισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας (κατηγορίες μεθόδων)
 • Η εξίσωση της συνέχειας για ροή σε υπόγειους υδροφορείς
 • Eξισώσεις οριζόντιας ροής
 • Ετερογένεια και ανισοτροπία
 • Υδρολογία υπόγειων νερών: Κατανομή υπόγειου νερού (υδροφόρα στρώματα, κατηγορίες υδροφόρων στρωμάτων)
 • Ελεύθεροι και εγκιβωτισμένοι υδροφορείς
 • Φρεάτιος ορίζοντας-στάθμη υπόγειου νερού
 • Δίκτυα ροής και φυσική απόδοση λεκάνης
 • Υδρογραφήματα φρεάτων
 • Δοκιμές για την εκτίμηση των ιδιοτήτων
 • Η μέθοδος Cooper-Jacob
 • Υδρογεωλογική λεκάνη – Εμπλουτισμός – Εκφόρτιση
 • Αποθηκευτικότητα υδροφορέα
 • Ισοζύγιο υπόγειων υδάτων
 • Μονοδιάστατη ροή
 • Μόνιμη ροή φρεάτων
 • Η έννοια της ακτίνας επιρροής
 • Πιεζομετρία – Δίκτυα ροής: Διακύμανση στάθμης, Σταθμημετρήσεις, Πιεζομετρικοί χάρτες
 • Αντλήσεις και δοκιμαστικές αντλήσεις
 • Κρίσιμη παροχή άντλησης
 • Υπεραντλήσεις και συνέπειες

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Τελικό διαγώνισμα,70%
 • Ασκήσεις πράξης, 30%

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Στοιχεία Φυσικής Υδρολογίας, G. Hornberger et al. Εκδόσεις DISIGMA, 2019. Μετάφραση- Επιμέλεια Σ.Η.Καραλής
 2. Υπόγεια υδραυλική, Τολίκας Δημήτρης, Εκδόσεις Επίκεντρο
 3. Γενική Υδρογεωλογία, Σούλιος Γιώργος.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 1. ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, έκδοση της Ελληνικής Υδροτεχνικής Εταιρείας
 2. Water Science and Technology, IWA Publishing
 3. Journal of Hydrogeology & Hydrologic Engineering
 4. International Journal of Hydrology Science and Technology