Ειδικά Θέματα Εκτιμήσεων Ακινήτων

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9140

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Φιλίνης Κυριάκος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε προχωρημένες μεθόδους εκτίμησης ακινήτων και στις διεθνείς προδιαγραφές των εκτιμήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τις βασικές μεθόδους εκτίμησης της αξίας των ακινήτων
 • Θα έχει κατανόηση των μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων σε ακίνητα
 • Θα έχει γνώση των κριτηρίων χωροθέτησης εμπορικών ακινήτων
 • Θα έχει την ικανότητα εφαρμογής εξειδικευμένων μεθόδων εκτίμησης σε εμπορικά ακίνητα
 • Θα έχει κατανόηση των διεθνών εκτιμητικών προτύπων και της χρήσης τους στο επάγγελμα του εκτιμητή ακινήτων
 • Θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις των μεθόδων εκτίμησης ακινήτων με βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Θα έχει γνώση των εφαρμογών της γεωπληροφορικής στην εκτίμηση των ακινήτων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη ή Ομαδική Εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γενικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων
 • Θεωρίες χωροθέτησης επιχειρήσεων
 • Επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα
 • Εκτίμηση αξίας εμπορικών ακινήτων: Μέθοδος προσόδων-επιτόκια απόδοσης επενδύσεων-Προεξόφληση ταμειακών ροών-Δείκτης εσωτερικής απόδοσης επενδύσεων
 • Μαζικές εκτιμήσεις ακινήτων με βοήθεια Η/Υ (CAMA), μαθηματικά μοντέλα
 • Διεθνή εκτιμητικά πρότυπα
 • Εφαρμογές μεθόδων γεωπληροφορικής στη διαδικασία εκτιμήσεων ακινήτων

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) η οποία περιλαμβάνει:

 • ανάπτυξη στοιχείων θεωρίας
 • επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Ασκήσεις (10%)

ΙΙΙ. Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Baum , Mackmin D., Nunnington N. 2010. Εκτίμηση ακινήτων με την εισοδηματική μέθοδο, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ
 2. Ζεντέλης Π. Real Estate. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4235.Καρανικόλας Ν. 2010. Η Εκτίμηση των Ακινήτων, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη
 1. Κιόχος Π. Εισαγωγή στην εκτίμηση των ακινήτων & μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, Αθήνα.
 2. Scarrett 2012. Εκτίμηση Ακινήτων: οι πέντε μέθοδοι, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα

 

Ξενόγλωσση

  1. Baranzini A., Ramirez J., Schaerer C. and Thalmann P. (eds.) 2008. Hedonic Methods in Housing Markets, New York: Springer.
  2. Ratcliffe J., Stubbs M. and Keeping M. 2009. Urban Planning and Real Estate Development, London: Routledge.
  3. Rattermann M.R. 2009.The Student Handbook to the Appraisal of Real Estate, 13th Edition, MAI, SRA.
  4. Sayce S. Smith J., Cooper R. Venmore-Rowland P. 2006. Real Estate Appraisal From Value to Worth, Blackwell Publishing Ltd.
  5. Shapiro E. , Mackmin D. and Sams G. 2013. Modern Methods of Valuation, New York: Routledge.
  6. The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA) 2016. European Valuation Standards 2016, 8th edition, http://www.tegova.org/.