Διαχείριση Έργου

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9180

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Φραγκάκης Νικόλαος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στη διαχείριση ενός έργου και η γνώση των σύγχρονων μεθοδολογιών/πρακτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα που αναλαμβάνουν οι τοπογράφοι/γεωπληροφορικοί μηχανικοί.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν εκτενώς τις έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων.
 • Να κατανοούν τις οικονομικές, διοικητικές, νομοθετικές, τεχνικές και άλλες διαστάσεις των έργων.
 • Να αντιλαμβάνονται τις φάσεις στη διαχείριση ενός έργου.
 • Να επιλύουν προβλήματα χρονικού προγραμματισμού ενός έργου.
 • Να έχουν συνειδητοποιήσει τα ζητήματα πόρων, ποιοτικών ελέγχων και κινδύνων στη διαχείριση ενός έργου.
 • Να εξειδικεύουν τους γενικούς κανόνες διαχείρισης έργων στα έργα τοπογραφίας/γεωπληροφορικής.
 • Να γνωρίζουν τις διεθνώς επικρατούσες καλές πρακτικές διαχείρισης έργων καθώς και τη σχετική ημεδαπή και διεθνή νομοθεσία.
 • Να συνεργάζονται παραγωγικά με μέλη πολυεπιστημονικών ομάδων στο πλαίσιο διαχείρισης ενός έργου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός της νομιμότητας.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για τη διαχείριση και τα τεχνικά έργα.
 • Ιστορική αναδρομή σε ότι αφορά την διαχείριση τεχνικών έργων.
 • Η έννοια του έργου, με έμφαση στα έργα των τοπογράφων/γεωπληροφορικών μηχανικών.
 • Ιδιομορφίες έργων έρευνας και ανάπτυξης. Η περίπτωση των χωρικών δεδομένων.
 • Μεθοδολογίες και στάδια διαχείρισης έργων. Περί κύκλου ζωής.
 • Χρονικός προγραμματισμός. Διάγραμμα Gantt.
 • Κρίσιμη διαδρομή (CPM), μέθοδος PERT. Μεθοδολογίες υπολογισμού ελάχιστου χρόνου υλοποίησης έργων.
 • Πηγές χρηματοδότησης. Μελέτη σκοπιμότητας. Οικονομική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη έργων. Διαχείριση κινδύνων.
 • Μέσα παραγωγής και ανθρώπινο δυναμικό. Ηγεσία, καθοδήγηση, υποκίνηση, κίνητρα.
 • Λογισμικό υποστήριξης. Ανάλυση δικτύων, ελάχιστες διαδρομές. Εφοδιαστική αλυσίδα, μεγιστοποίηση απόδοσης.
 • Ποιοτικός έλεγχος. Αξιολογήσεις.
 • Συστήματα πιστοποίησης γνώσεων. Διεθνείς φορείς.
 • Νομοθεσία και σχετικά πρότυπα στην Ελλάδα και την ΕΕ. Άδειες χρήσης.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Προαγωγική γραπτή αξιολόγηση (με δυνατότητα μερικής ή ολικής υποκατάστασης με εκπόνηση εργασίας).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Burke, Rory. ‘Διαχείριση έργου – Αρχές και τεχνικές’. Κριτική. 2014.
 • Morris, Peter W. G. & Jeffrey K. Pinto (eds.) ‘The Wiley guide for project organization and project management competences’. John Wiley & Sons. 2007.
 • Project Management Institute. ‘A guide to the project management; Body of knowledge (PMBOK GUIDE)’, 6th ed. 2017.
 • Δημητριάδης, Αντώνιος. ‘Διοίκηση-διαχείριση έργου, Project management’. 2η εκδ. Νέες Τεχνολογίες. 2004.
 • Πολύζος, Σεραφείμ. ‘Διοίκηση και διαχείριση έργων – Μέθοδοι και τεχνικές’. ΚΡΙΤΙΚΗ. 2011.
 • Φάκελος Μαθήματος με διαχρονικό και επίκαιρο υλικό.

 

Ιστοτόποι

 1. Association for Project Management, UK (APM)
 2. Association of Certified Professional Managers (ACPM)
 3. Australian Institute of Project Management
 4. International Project Management Association (IPMA)
 5. Project Management Institute (PMI)
 6. Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)