Ροή και Διαχείριση Κυκλοφορίας

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9080

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παύλου Δημοσθένης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και μεγέθη της κυκλοφοριακής ροής και της διαχείρισης κυκλοφορίας,
 • συνειδητοποιούν της φυσική σημασία της κυκλοφορίας , τον τρόπο καταγραφής των κυκλοφορικών μεγεθών και τα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας
 • κατανοούν τη σημασία των αναλυτικών και στατιστικών προσεγγίσεων για την ανάλυση της κυκλοφοριακής ροής σε συνθήκες μη διακοπτόμενης ροής,
 • αναπτύσσουν βασικά μακροσκοπικά μοντέλα ανάλυσης της κυκλοφορίας,
 • υπολογίζουν με χρήση μοντέλων την κυκλοφοριακή ικανότητα και τη στάθμη εξυπηρέτησης
  ενός οδικού τμήματος

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Κυκλοφοριακή Ροή

 • Ορισμοί και χαρακτηριστικά κυκλοφοριακών μεγεθών
 • Διακυμάνσεις κυκλοφοριακού φόρτου
 • Σύνθεση Κυκλοφορίας και Διαγράμματα κυκλοφοριακών φόρτων
 • Θεμελιώδης σχέση κυκλοφοριακής ροής και θεμελιώδη διαγράμματα
 • Μακροσκοπικά πρότυπα κυκλοφοριακής ροής
 • Κυκλοφοριακή Ικανότητα και Στάθμη Εξυπηρέτησης
 • Μέθοδοι και τεχνολογίες μέτρησης κυκλοφορίας, Μέθοδος Κινούμενου Παρατηρητή

 

Διαχείριση Κυκλοφορίας

 • Διαχείριση Ροής Οχημάτων
 • Περιορισμοί Κυκλοφορίας Οχημάτων,
 • Μείωση Μετακινήσεων Περιόδων Αιχμής,
 • Προνομιακή Μεταχείριση Οχημάτων Υψηλής Πλήρωσης,
 • Κυκλοφορία Πεζών, Ποδηλάτων

 

Εργαστηριακό Μέρος

 • Οι φοιτητές δημιουργούν ομάδες των 3-4 ατόμων και διεξάγουν μετρήσεις κυκλοφορίας πεζών και εμπλοκών οχημάτων σε προκαθορισμένες διασταυρώσεις σε κεντρική αστική αρτηρία των Αθηνών. Με βάση τις μετρήσεις, η πρώτη εργασία αφορά ανάλυση των μετρήσεων και διαγράμματα κυκλοφοριακών εμπλοκών και η δεύτερη την επισήμανση επικίνδυνων κόμβων.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Θεωρία: γραπτή αξιολόγηση (70%)
 • Εργαστήριο: παράδοση ατομικών ασκήσεων και προφορική εξέταση (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. “Κυκλοφοριακή Τεχνική” των Ι. Μ. Φραντζεσκάκη – Ι. Κ. Γκόλια – Μ. Χ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου,Εκδόσεις Παπασωτηρίου 2008.
 2. Daganzo C. F., (1997). “Fundamentals of transportation and traffic operations.” Pergamon, ISBN0-08-042785-5.
 3. Hall F. D., (1994), Traffic Stream Characteristics, Monograph on Traffic Flow Theory Institute of Transportation Engineers (ITE) (1993).Traffic Engineering Handbook. Editor Pline, J. L., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 07632, ISBN 0139267913.
 4. May, A. D. (1990). Traffic Flow Fundamentals. Prentice-HallEnglewood
 5. Roess, R. P., Prassas, E. S., McShane W. R. ( 2011). Traffic Engineering (4th Edition). Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 07632, ISBN 0139261486.
 6. Salter R. J. Housell N. B. (1996). Highway Traffic Analysis and Design 3rd edition Palgrave McMillan, ISBN.