Πληροφορική & Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος:

GEO1030

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Σγούρος Νικόλαος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

 • να παρέχει βασικές γνώσεις για τα υπολογιστικά συστήματα, τα δίκτυα υπολογιστών και το internet
 • να εισάγει τον φοιτητή στη αλγοριθμική σκέψη και μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
 • να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τον τρόπο αποθήκευσης και αναπαράστασης των δεδομένων και πληροφοριών σε έναν υπολογιστή
 • να εισάγει τον φοιτητή τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • χρησιμοποιεί αποδοτικά τα εργαλεία της πληροφορικής και του διαδικτύου
 • χρησιμοποιεί τα λογικά διαγράμματα για την αναπαράσταση των βημάτων επίλυσης ενός αλγορίθμου
 • πραγματοποιεί μετατροπές αριθμών και αριθμητικές πράξεις σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα
 • αναπτύσσει βασικές εφαρμογές με χρήση γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όπως το MatLab

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Ιστορική αναδρομή
 • Τεχνολογία και αρχιτεκτονική υπολογιστών
  Δίκτυα και πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Internet
 • Υλικό και λογισμικό
 • Λογικά διαγράμματα
 • Αριθμητικά συστήματα και αναπαράσταση αριθμών, πράξεις και μετατροπές
 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό σε περιβάλλον Matlab
 • Ανάλυση και σχεδιασμός προγράμματος
 • Τύποι δεδομένων. Μεταβλητές. Τελεστές και παραστάσεις
 • Είσοδος και έξοδος δεδομένων
 • Έλεγχος ροής και εκτέλεση προγραμμάτων υπό συνθήκη
 • Λογικές εκφράσεις και σύνθετες δομές ελέγχου ροής
 • Βρόχοι επανάληψης
 • Πίνακες δεδομένων
 • Βασική δεικτοδότηση
 • Εισαγωγή στις συναρτήσεις
 • Ανάπτυξη εφαρμογών στο Matlab. Αποσφαλμάτωση. Προβλήματα και εφαρμογές.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι)

ΙΙΙ. Εκπόνηση εργασιών (projects)

Η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην αίθουσα διαλέξεων και μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Καλατζής Ι. 2016. Αλγοριθμικός Προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab. Εκδόσεις Σιδέρης.
 2. Μούσας Β.Χ., 2008. Βασική Χρήση & Προγραμματισμός του MATLAB. Εκδόσεις Ίων.
 3. Palm W., 2010. Introduction to MatLab for Engineers, McGraw-Hill.
 4. Attaway S, 2016. Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. Butterworth-Heinemann.