Πληροφορική & Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος:

GEO1030

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • χρησιμοποιεί αποδοτικά τα εργαλεία της πληροφορικής και του διαδικτύου
 • χρησιμοποιεί τα λογικά διαγράμματα για την αναπαράσταση των βημάτων επίλυσης ενός αλγορίθμου
 • πραγματοποιεί μετατροπές αριθμών και αριθμητικές πράξεις σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα
 • αναπτύσσει βασικές εφαρμογές με χρήση γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όπως το MatLab

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
 2. Ιστορική αναδρομή
 3. Τεχνολογία και αρχιτεκτονική υπολογιστών
  Δίκτυα και πρωτόκολλα επικοινωνίας
 4. Internet
 5. Υλικό και λογισμικό
 6. Λογικά διαγράμματα
 7. Αριθμητικά συστήματα και αναπαράσταση αριθμών, πράξεις και μετατροπές
 8. Εισαγωγή στον προγραμματισμό σε περιβάλλον Matlab
 9. Ανάλυση και σχεδιασμός προγράμματος
 10. Τύποι δεδομένων. Μεταβλητές. Τελεστές και παραστάσεις
 11. Είσοδος και έξοδος δεδομένων
 12. Έλεγχος ροής και εκτέλεση προγραμμάτων υπό συνθήκη
 13. Λογικές εκφράσεις και σύνθετες δομές ελέγχου ροής
 14. Βρόχοι επανάληψης
 15. Πίνακες δεδομένων
 16. Βασική δεικτοδότηση
 17. Εισαγωγή στις συναρτήσεις
 18. Ανάπτυξη εφαρμογών στο Matlab. Αποσφαλμάτωση. Προβλήματα και εφαρμογές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Καλατζής Ι. 2016. Αλγοριθμικός Προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab. Εκδόσεις Σιδέρης.
 2. Μούσας Β.Χ., 2008. Βασική Χρήση & Προγραμματισμός του MATLAB. Εκδόσεις Ίων.
 3. Palm W., 2010. Introduction to MatLab for Engineers, McGraw-Hill.
 4. Attaway S, 2016. Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. Butterworth-Heinemann.