Εισαγωγή στην Οικονομία

Κωδικός Μαθήματος:

GEO 1060

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Φιλίνης Κυριάκος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής επιστήμης.
 • Να είναι πλήρως ενημερωμένοι τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.
 • Να κατανοούν τους βασικούς δείκτες για την οικονομική ανάπτυξη.
 • Να είναι πλήρως ενήμεροι της σχέσης του φυσικού περιβάλλοντος με τις οικονομικές παραμέτρους.
 • Να γνωρίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα και τις βασικές οικονομικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Να είναι ενήμεροι των δυνητικών εταιρικών σχέσεων (κατά την εκτέλεση έργων και μελετών).
 • Να γνωρίζουν τους θεσμούς που είναι αρμόδιοι για την οικονομία στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Αυτόνομη και ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και την αειφορία.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές έννοιες για την οικονομική επιστήμη. Αναλυση διαφορετικών ιδεολογικών προσεγγίσεων.
 2. Οι αγορές, οι καταναλωτές και το οικονομικό πρόβλημα. Θεωρίες για τη ζήτηση και την προσφορά.
 3. Τομείς της οικονομίας. Δείκτες. Μεγέθυνση vs ανάπτυξη.
 4. Συντελεστές της παραγωγής. Κόστη.
 5.  Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
 6. Μακροοικονομική προσέγγιση: Εισροές και εκροές, εξωτερικό εμπόριο, κατανάλωση, αποταμίευση, επενδύσεις, πληθωρισμός κλπ).
 7. Εργατικό δυναμικό. Ανεργία
 8. Χρήμα και Τράπεζες
 9.  Διεθνές Εμπόριο. Παγκόσμια Αγορά.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Προαγωγική γραπτή αξιολόγηση (με δυνατότητα μερικής ή ολικής υποκατάστασης με εκπόνηση εργασίας).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Βαβούρας Ιωάννης, ‘Οικονομική Πολιτική’, Εκδόσεις Παπαζήση, 2013.
 2. Δαλαμάγκας, Β., ‘Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική’, Κριτική, 2010.
 3. Parkin, Michael, Melanie Powell & Kent Matthews, ‘Αρχές Οικονομικής’, Κριτική, 2013.