Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας

Κωδικός Μαθήματος:

GEO1040

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

eclass.uniwa.gr/courses/TMA103/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, όσο και μία γενική εποπτεία των γνωστικών αντικειμένων του Τοπογράφου Μηχανικού, ενώ παράλληλα θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές τοπογραφικές εργασίες πεδίου και μετρήσεις. Επίσης, οι φοιτητές συνδυάζουν γνώσεις οι οποίες βασίζονται στηv δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους με τις νέες γνώσεις που αποκτούν στο πλαίσιο του μαθήματος, με στόχο την κατανόηση της θεωρίας αλλά και την επίλυση των πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν στις εργασίες που τους ανατίθενται. Ακόμη, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις πρακτικές που έχουν αποκτήσει, στα επόμενα μαθήματα των σπουδών τους με συναφές αντικείμενο. Τέλος, αναμένεται οι φοιτητές να έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη σε προβλήματα βασικών εργασιών που εκτελούνται από τον Τοπογράφο Μηχανικό, και να είναι σε θέση να τα επιλύσουν.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:

 • Γνωρίζει τις βασικές τοπογραφικές εργασίες πεδίου και μετρήσεις
 • έχει αναπτύξει κριτική σκέψη σε προβλήματα βασικών εργασιών που εκτελούνται από τον Τοπογράφο Μηχανικό, και να είναι σε θέση να τα επιλύει
 • είναι σε θέση να συνδυάζει γνώσεις που ήδη έχει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του με τις νέες γνώσεις που απόκτησε στο πλαίσιο του μαθήματος για την επίλυση των θεμελιωσών τοπογραφικών προβλημάτων: υπολογισμός συντεταγμένω, μετατροπές συντεταγμένων, μετασχηματισμοί συντεταγμένων, υπολογισμοί γεωμετρικών μεγεθών
 • έχει αναπτύξει κριτική σκέψη σε προβλήματα βασικών εργασιών που εκτελούνται από τον Τοπογράφο Μηχανικό και να είναι σε θέση να τα επιλύσουν

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστορική αναδρομή. Διάκριση Γεωδαισίας – Τοπογραφίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ήλιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Παλίρροιες. Βαρυτικό πεδίο. Επιφάνειες και συστήματα συντεταγμένων. Σφαιροειδές, ελλειψοειδές. Γεωγραφικές συντεταγμένες ελλειψοειδούς. Γεωειδές και υψόμετρο. Σύγκλιση κατακορύφων. Η έννοια της κλίμακας. Α, Β και Γ θεμελιώδες πρόβλημα. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων: μετατόπιση, στροφή και αλλαγή κλίμακας συντεταγμένων. Ελλειψοειδή αναφοράς και γεωδαιτικό datum. Προβολικά συστήματα. Ελληνικά προβολικά συστήματα ΕΓΣΑ και ΗΑΤΤ. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους.

Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, διευθύνσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές), μονάδες μετρήσεων. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων, σημαντικά ψηφία. Ακρίβεια μετρήσεων. Μετάδοση σφαλμάτων. Ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις. Τοπογραφικά όργανα, κλασσικές και σύγχρονοι μέθοδοι μετρήσεων, εργασίες πεδίου. Χάρτες, διαγράμματα, σύμβολα, μέθοδοι σχεδίασης. Υπολογισμοί εμβαδών (γεωμετρικά σχήματα, ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες).

 

Εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνουν

 • βασικούς τοπογραφικούς υπολογισμούς (συντεταγμένες, αποστάσεις, γωνίες διεύθυνσης), μετατροπές συντεταγμένων (πολικές, καρτεσιανές)
 • μετασχηματισμούς συντεταγμένων (μετάθεση, στροφή, κλίμακα), υπολογισμούς γεωμετρικών μεγεθών (αποστάσεις, εμβαδά) και εκτίμηση της ακρίβειάς τους
 • παρουσίαση και χρήση τοπογραφικών οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού (ακόντιο, λιναίη, μετροταινία, γεωδαιτικός σταθμός, GPS, σαρωτής)

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Γραπτή εξέταση (60%):

Ερωτήσεις  πολλαπλών απαντήσεων, ανάπτυξη μεθοδολογίας και επίλυση Προβλημάτων

Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνική

 1. Αγατζά Α. Μ., Μπαλοδήμος Δ. Δ., 1988. Εισαγωγή στην Γεωδαισία. Σπουδαστικές Σημειώσεις ΕΜΠ.
 2. Βλάχος Δ., 1987. Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ.
 3. Ευαγγελία Λάμπρου, Γιώργος Πανταζής, 2010. Εφαρμοσμένη Γεωδαισία. Εκδόσεις Ζήτη, 456σελ.
 4. Λιβιεράτος Ε., 1999. Θεωρία της Γεωδαισίας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 5. Α.Γ. Μπαντέλας Α.Γ., Π.Δ. Σαββαίδης, Ι.Μ. Υφαντής, Ι.Δ. Δούκας, 2010. Γεωδαισία Τόμος Ι
 6. Γεωδαιτικές μετρήσεις και υπολογισμοί. Εκδοτικός Οίκος Κυριακίδη, 544 σελ.
 7. Τσούλης Δ., 2004. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη

 

Ξενόγλωσση

 1. Anderson J. M., Mikhail E. M., 1985. Introduction to Surveying. McGraw-Hill, New York.
 2. Gomarasca M., 2009. Basics of Geomatics. Springer.
 3. Irvine W., 1980. Surveying for Construction. 2nd Edition. McGraw-Hill, New York.
 4. Mueller I. I., Ramsayer K. H., 1979. Introduction to Surveying. Frederick Ungar, New York.
 5. Shank V., 2012. Surveying engineering & Instruments. White Word Publications.
 6. Shepherd F. A., 1977. Engineering Surveying. Edward Arnold, London.