Διαστημική Γεωδαισία

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9100

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Ανδριτσάνος Βασίλειος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής:

 • Θα έχει κατανοήσει τη χρήση των σύγχρονων δορυφορικών μετρήσεων στην περιγραφή του φυσικού συστήματος της Γης
 • Θα έχει αντιληφθεί τη σύνδεση φυσικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών του συστήματος
 • Θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες των δορυφορικών τροχιών και τη χρήση τους στην παρακολούθηση του συστήματος της Γης
 • Θα έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τα μαθηματικά μοντέλα προσέγγισης της θέσης από δορυφορικά δεδομένα
 • Θα έχει αντιληφθεί τη συνεισφορά των δορυφορικών παρατηρήσεων στα σύγχρονα γεωδαιτικά προβλήματα
 • Θα έχει αντιληφθεί τη συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στην επιστήμη της γεωδαισίας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές έννοιες και ορισμοί της θεωρίας δορυφορικών τροχιών
 • Μη διαταρακτική δορυφορική τροχιά
 • Η γεωμετρική μορφή της τροχιάς
 • Αρχή διατήρησης της ενέργειας
 • Εξίσωση Kepler, ορισμός Κεπλέρειων στοιχείων
 • Διανύσματα θέσης και ταχύτητας δορυφόρου
 • Υπολογισμός μη διαταρακτικών δορυφορικών τροχιών
 • Διαταρακτική δορυφορική τροχιά
 • Θεωρία του Kaula, εξισώσεις Hill
 • Διαστημικός προσδιορισμός θέσης με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
 • Αναφορά στο δορυφορικό σύστημα GPS
 • Δορυφορική τηλεμετρία laser (SLR)
 • Τηλεμετρία laser προς στόχους στη Σελήνη (LLR)
 • Μέτρηση διαδορυφορικών αποστάσεων, μαθηματικά μοντέλα
 • Η δορυφορική αποστολή CHAMP
 • Η δορυφορική αποστολή GRACE
 • Χρονικά μεταβαλλόμενο πεδίο βαρύτητας
 • Διαστημική βαθμιδομετρία, μαθηματικό μοντέλο
 • Ανάλυση στο χώρο των αποστάσεων και των συχνοτήτων
 • Η δορυφορική αποστολή GOCE
 • Διαστημικές εφαρμογές συμβολομετρίας
 • Συμβολομετρία πολύ μεγάλης βάσης (VLBI)
 • Διαστημική συμβολομετρία laser (LISA)
 • Συμβολομετρία με radar (SAR/InSAR)
 • Δορυφορικά μοντέλα του πεδίου βαρύτητας
 • Μοντέλα CHAMP, GRACE και GOCE
 • Αξιολόγηση των μοντέλων στο ύψος της δορυφορικής τροχιάς
 • Παλίρροιες του στερεού φλοιού και των ωκεανών
 • Μέθοδοι αριθμητικής ολοκλήρωσης της δορυφορικής τροχιάς
 • Δορυφορική αλτιμετρία, οι αλτιμετρικοί δορυφόροι
 • Αρχή δορυφορικής αλτιμέτρίας και σφάλματα αλτιμετρικών δεδομένων
 • Επεξεργασία αλτιμετρικών δεδομένων, χρήση στην προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας
 • Δορυφορικό Σύστημα DORIS

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Η βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 70% από γραπτή εξέταση επίλυσης προβλημάτων και κατά 30% από εργαστηριακές εργασίες

Γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων – ασκήσεων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Δεληκαράογλου Δ. (2005) Ειδικά θέματα δορυφορικής γεωδαισίας. Ε.Μ.Π.
 2. Δερμάνης Α. (1999) Διαστημική Γεωδαισία και Γεωδυναμική. Εκδόσεις Ζήτη
 3. Τσούλης Δ. (2012) Δορυφορική Γεωδαισία. Εκδόσεις Ζήτη
 4. Μερτίκας Σ. (2016) Εισαγωγή στη Γεωδαισία, τον Δορυφορικό Εντοπισμό και την Αλτιμετρία. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

 

Ξενόγλωσση

 1. Beutler G. (2005) Methods of Celestial Mechanics, Vols I and II. Springer.
 2. Heiskanen W. A., Moritz H., 1967. Physical Geodesy. Freeman & Co, San Francisco.
 3. Hofmann-Wellenhof B. and H. Moritz. 2005. Physical Geodesy. Springer eds.
 4. Kaula, W.M. (1966) Theory of Satellite Geodesy. Blaisdel Publishing Company.
 5. Seeber, G. (2003) Satellite Geodesy (2nd Edition). Walter de Gruyter eds.
 6. Torge W., 2001. Geodesy. 3rd Edition. Walter de Gruyter, Berlin.
 7. Vanicek P., Krakiwsky E., 1992. Geodesy: The Concepts. Elsevier, New York.

 

Περιοδικά

 1. Journal of Geodesy. Springer eds.
 2. Journal of Geodetic Science