Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο

Κωδικός Μαθήματος:

GEO 1050

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Πέππα Ευαγγελία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται την έννοια της κλίμακας και όλες τις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά σχέδια.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές γραμμογραφίας-γραμματογραφίας και συγκρότησης της επιφάνειας του σχεδίου.
 • Να γνωρίζουν τις προβολές που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά σχέδια.
 • Να είναι ικανοί να παράγουν στοιχειώδη οικοδομικά και αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Να είναι ικανοί να παράγουν τοπογραφικά διαγράμματα και να χαράζουν ισοϋψείς καμπύλες.
 • Να είναι ικανοί να παράγουν σχέδια τομών στη γήινη επιφάνεια.
 • Να γνωρίζουν τη βασική λειτουργία των λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που υλοποιούν.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιστορική αναδρομή στο σχέδιο. Η σύγχρονη χρήση του ως γλώσσα επικοινωνίας μηχανικών.
 2. Είδη σχεδίων και τα χαρακτηριστικά τους. Σκαριφήματα. Χάρτες και χαρτογραφία.
 3. Περί κλιμάκων σχεδίασης.
 4. Επιφάνειες και σχεδιαστικά όργανα. Μεγέθη χαρτιών σχεδίασης. Γραμμογραφία, γραμματογραφία, τίτλοι και υπομνήματα.
 5. Οργάνωση παραδοσιακού σχεδιαστηρίου καθώς και περιβάλλοντος σύγχρονης ψηφιακής σχεδίασης.
 6. Είδη προβολών. Ορθή προβολή και η εφαρμογή της στο αρχιτεκτονικό και τοπογραφικό σχέδιο. Αξονομετρική προβολή και συνήθεις εφαρμογές της.
 7. Τοπογραφικές μετρήσεις στο ύπαιθρο. Συντεταγμένες, κάνναβος. Απόδοση των μετρήσεων στο σχέδιο.
 8. Ισοϋψείς καμπύλες και η αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας. Η έννοια της υψομετρικής παρεμβολής.
 9. Σχεδιασμός τεχνικών έργων. Τομές και γήινο ανάγλυφο. Τομές εγκάρσιες και κατά μήκος αξόνων (μηκοτομές).
 10. Τοπογραφικά, κτηματολογικά, ρυμοτομικά και άλλα διαγράμματα.

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν:

 • Κριτική θεώρηση των λογισμικών που είναι κατάλληλα για σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση λογισμικού CAD, κατάλληλου για τοπογραφικές αναπαραστάσεις.
 • Παραγωγή τοπογραφικών διαγραμμάτων και αρχιτεκτονικών σχεδίων (ορθή προβολή), με έμφαση και στην συνολική αισθητική εμφάνιση του τελικού σχεδίου.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης:

 • Γραπτή αξιολόγηση (με δυνατότητα μερικής υποκατάστασης με εκπόνηση εργασίας), κατόπιν επιτυχούς εξέτασης των ασκήσεων σε περιβάλλον CAD. (min50%)
 • Εξέταση ασκήσεων σε περιβάλλον CAD. (max 50%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Hansjorg Frey, 1999, Σχέδιο κατασκευών. Τεχνικό – Αρχιτεκτονικό – Στατικό. Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις
 2. Κοφίτσας Ιωάννης Δ. Μαθήματα Τοπογραφικού Σχεδίου.
 3. Μαλικούτη Σταματίνα, 2011, Μεθοδολογία και Εφαρμογές Τεχνικού Σχεδίου. Σύγχρονη Εκδοτική.
 4. Παυλίδης Ιορδάνης, 1996, Γραμμικό Σχέδιο, τ. 1. Εκδόσεις Ζήτη.
 5. Ράκας Νικόλαος Χ., 2012, Τεχνικό Σχέδιο. Εκδόσεις Ζήτη.
 6. Τζουβαδάκης Ιωάννης, 2007, 2D & 3D σχέδιο στο Autocad. Εκδόσεις Συμμετρία.
 7. Κάππος Γιάννης, 2009, Δούλεψε με το Autocad 2009. Εκδόσεις Κλειδάριθμος