Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9010

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Περπερίδου Διονυσία Γεωργία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές νομικές έννοιες.
 • Να έχουν εμπεδώσει τη δομή και τις αρχές του Ελληνικού συντάγματος και του Ελληνικού δικαιακού συστήματος.
 • Να είναι ενήμεροι για τις βασικές εταιρικές σχέσεις και τα εμπράγματα δικαιώματα.
 • Να μπορούν να ανατρέξουν στη νομοθεσία που αφορά τις τοπογραφικές μελέτες, το κτηματολόγιο, τη ρύθμιση του χώρου (σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού), το περιβάλλον, τα δημόσια έργα και τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σχετικών συμβάσεων.
 • Να αντιλαμβάνονται τα της δομής και λειτουργίας των δικαστηρίων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να γνωρίζουν σε βάθος τη δομή και τα όργανα διοίκησης της Ελληνική κεντρικής διοίκησης, της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εμπλοκή/δυνατότητες ενός εκάστου εξ αυτών, σε σχέση με θέματα τοπογραφίας/γεωπληροφορικής.
 • Να ικανοί να αναζητούν (με σύγχρονες τεχνολογίες) και να κατανοούν κριτικά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τα τεχνικά θέματα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός της νομιμότητας
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές νομικές έννοιες και αρχές
 • Το Ελληνικό Σύνταγμα. Το Ελληνικό δικαιακό σύστημα, με έμφαση στις τεχνικού ενδιαφέροντος διατάξεις του Αστικού Δικαίου.
 • Νομοθεσία (προδιαγραφές) που συνδέεται με τις μελέτες τοπογραφίας/γεωπληροφορικής.
 • Βασική νομοθεσία που συνδέεται με τη ρύθμιση του χώρου (σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού), τις σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις (της δόμησης συμπεριλαμβανομένης). Ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Βασική νομοθεσία που συνδέεται με το κτηματολόγιο και το περιβάλλον. Έμφαση στις σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις.
 •  Δομή και λειτουργία των δικαστηρίων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάθμιση νομικών/διοικητικών κειμένων, κυρίως όσον αφορά τον κανονιστικό τους χαρακτήρα.
 • Δομή της Ελληνικής κεντρικής διοίκησης, της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Όργανα διοίκησης (σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο) και οι δυνατότητες ενός εκάστου εξ αυτών, σε σχέση με θέματα τοπογραφίας/γεωπληροφορικής. Λοιπά σχετικά fora (Συμβούλιο της Ευρώπης, FIG, ΤΕΕ, RICS κ.ά.).
 • Πηγές αναζήτησης νομικών κειμένων και διοικητικών αποφάσεων (με σύγχρονες τεχνολογίες). Αξιολόγηση και κατανόηση αυτών που αφορούν τεχνικά θέματα.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Προαγωγική γραπτή αξιολόγηση (με δυνατότητα μερικής ή ολικής υποκατάστασης με εκπόνηση εργασίας).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Καράκωστας Ιωάννης. ‘Περιβάλλον και Δίκαιο. Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών’, 3η εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.
 2. Μέλισσας, Δημήτρης Κ.. ‘Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012) – Ερμηνεία Κατ’ άρθρο’. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012.
 3. Παντελίδου, Καλλιρόη. ‘Γενικές αρχές αστικού δικαίου’. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016.
 4. Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη. ‘Στοιχεία Δικαίου, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο’. ΕΜΠ, 2004
 5. Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη. ‘Δημόσια Έργα’. Παπασωτηρίου 2006.
 6. Χριστοφιλόπουλος, Δημήτρης Γ. ‘Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων. Τόμος 1ος, Εκπόνηση – έγκριση – εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων- Ν.Δ.17-7-1923 περί σχεδίων πόλεων, όπως ισχύει με τους Ν.3044/2002 και 3852/2010’. Εκδόσεις Σάκκουλας Π. Ν., 2011.
 7. Φάκελος Μαθήματος με διαχρονικό και επίκαιρο υλικό.

 

Συναφείς ιστότοποι

 1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Εθνικό Τυπογραφείο
 3. Ελληνικό Κοινοβούλιο
 4. Ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας,
 5. Ευρωπαϊκή Ένωση
 6. Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ
 7. Πρόσβαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,