Τεχνική Μηχανική

Κωδικός Μαθήματος:

GEO4060

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

Παπατζανή Στυλιανή

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να έχουν λίαν επαρκείς γνώσεις διανυσματικής άλγεβρας και να τις εφαρμόζουν κατάλληλα.
 • Να κατανοούν πλήρως τα της σύνθεσης δυνάμεων και ροπών στο χώρο και να επιλύουν σχετικά προβλήματα.
 • Να έχουν εμπεδώσει τα της λειτουργίας ισοστατικών φορέων και να έχουν τη δεξιότητα σχετικών αξιολογήσεων/επιλύσεων.
 • Να επιλύουν συνήθη στατικά προβλήματα και να υπολογίζουν ισοστατικούς φορείς.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων διανυσματικής άλγεβρας.
 • Ισορροπία υλικού σημείου. Ισορροπία στερεού σώματος.
 • Στήριξη στερεού σώματος, βαθμοί ελευθερίας.
 • Σύνθεση δυνάμεων και ροπών στον χώρο. Σύνθετοι φορείς (δικτυώματα, πλαίσια, μηχανές).
 • Διατομές και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.
 •  Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Φορτίσεις.
 • Κάμψη. Διάτμηση. Στρέψη. Λυγισμός. Σύνθετες φορτίσεις.
 • Λυγισμός υποστυλωμάτων.
 • Υπολογισμός αντιδράσεων στήριξης ισοστατικών φορέων.
 • Επίπεδα ισοστατικά δικτυώματα, δοκοί, πλαίσια. Διαγράμματα Μ, V, Ν. Δοκός Gerber και τριαρθρωτά τόξα.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Γραπτή αξιολόγηση (με δυνατότητα μερικής υποκατάστασης με εκπόνηση εργασίας), κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης των ασκήσεων. (min 70%)
 • Εξέταση ασκήσεων. (max 30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Αϋφαντής, X. Η. ‘Εισαγωγή στην αντοχή των υλικών και τη μηχανική του στερεού σώματος’. Θεσσαλονίκη, GRAPHOLINE, 2010.
 2. Βαρδουλάκης, Ι. ‘Τεχνική Μηχανική’, τομ. 2, 1999. ISBN: 978-960-266-053-9.
 3. Beer, P. F. and E.R. Johnston, Jr. ‘Μηχανική των Υλικών’, 6η έκδ., 2012. ISBN: 978-960-418-381-4.
 4. Βουθούνης, Παναγιώτης Α., ‘Τεχνική μηχανική, Στατική & αντοχή υλικών’. Εκδόσεις Bookstation.gr, 2017. ISBN: 978-618-83280-2-0.
 5. Hibbeler, C. R. ‘Mηχανική των Υλικών’, 2012. ISBN: 978-960-330-7372.
 6.  Nash, A. W. ‘Στατική και μηχανική των υλικών’. Θεσσαλονίκη, Τζιόλα, 2001.
 7. Παπαμίχος, Ε. και Ν. Χαραλαμπάκης,’ Αντοχή των υλικών’, 2004. ISBN: 960-418-048-7.
 8.  Τσαμασφύρος, Γ. ‘Μηχανική Παραμορφωσίμων Σωμάτων ΙΙ’, 1990. ISBN: 978-960-266-058-4.